Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kimya Eğitiminde 3D Baskı Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması

8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2023), İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2023, pp.1

Animasyon Destekli Galvanik Hücreler Konusunun Öğretiminde Kimya Öğretmen Adaylarının Çoklu Gösterimleri

3. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 23 September 2022, pp.64

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kromatografi ile ilgili Makroskobik ve Sub-mikroskobik Gösterim Düzeylerinin Analizi

2. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 May 2021, pp.272

Sınıf Öğretmen Adaylarının Kimyasal Gösterim Seviyeleri Üzerine Bir Kesitsel Tarama Çalışması

2. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 May 2021, pp.273

Attitudes towards Mobile Learning in Secondary Education

IV.International Applied Social Sciences Congress, Turkey, 22 October 2020

Çevre Eğitiminde Kavramsallık ve Görselliğe Doğru: Zihin Haritalarının Rolü

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST 2019), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Laboratuvar Güvenliğine ilişkin Bir Başarı Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Çevresel Sürdürülebilirliğin Yordayıcısı Olarak Ekolojik Zeka

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019

Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarında Yer Alan Deney ve Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Analizi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.139

A Study for Developing Scientific Process Skills of Students on Guided Inquiry Learning Approach: I Diagram Activities

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.108

Measuring the Impact of Personal Factors on Secondary School Students’ Beliefs of Academic Achievement by Logistic Regression Analysis

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.107

Geri Bildirim ile Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları Üzerine İlişkisel Bir Çalışma

7th International Congress of Research in Education(ICRE), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.288

Başarıyı Yordamada Akademik İçsel Motivasyonun ve Genel Öz yeterliliğin Rolü

7th International Congress of Research in Education(ICRE), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.161

Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Kaynakları ve Sorunlarının İncelenmesi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.64

Biyokimya Labotuvarında Bir Aktif Öğrenme Etkinliği Kısa Filmler

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1212

Analitik Kimya Laboratuvarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Asit Baz Titrasyonlarının Öğrenilmesine Etkisi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1214

Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Diyaloga İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.136

Organik Kimya Laboratuvarında Tabu Oyunu Fonksiyonel Gruplar

III.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.38

Öğretim Deneyimlerinde Geri Bildirimin Rolü

VI.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.28

Kimya Alan Bilgisi Başarı Testinin Geliştirilmesi

X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.312

Investigation of the Textbook Modern Chemistry in Universities and Evaluation of Student Opinions

World Conference on New Trends in Science Education, İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011, pp.254

An Application of Case Based Learning at Biochemistry Laboratory

World Conference on New Trends in Science Education, İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011, pp.68

Fizikokimya Deneylerinde V Diyagramı Uygulamalarının İncelenmesi

II.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 5 - 08 July 2011, pp.128

A study of determination of pre-service chemistry teachers' understanding about acids and bases

1st World Conference on Information Technology (WCIT), İstanbul, Turkey, 6 - 10 October 2010, vol.3 identifier identifier

Opinions of teachers and students on secondary education chemistry textbooks

1st World Conference on Information Technology (WCIT), İstanbul, Turkey, 6 - 10 October 2010, vol.3 identifier identifier

How Do Students Draw a Lewis Structure of Nitric Acid Molecule

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.95-100

An Example of Model Teaching Crystal Lattice Structures of Ionic Solids

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11 - 13 November 2010, pp.46

The Investigation of the Effect of Project Based Learning on Students Attitudes Towards Environment and Laboratory

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.89-94

Analysis of The Change of Prospective Science Teachers Attitudes Towards Chemistry Laboratory By Using Case Based Learning

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.84-88

Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Kütlenin Korunumu Yasası İle ilgili Kavram Yanılgılarının Tespiti

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.44

Üniversite Öğrencilerinin Deney Raporu Yazmaya Yönelik Düşünceleri

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.204

Development and application of a diagnostic concept test towards ”Molecular Geometry ”

9th ECRICE - European Conference on Research in Chemical Education, İstanbul, Turkey, 6 - 09 July 2008, pp.68

Books & Book Chapters

Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Fen Alanları Eğitiminde Kullanımı

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ EĞİLİMLER: Kuram, Uygulama ve Modellemelerin Değerlendirilmesi, Doç.Dr.Ezgi Pelin YILDIZ, Editor, EFE AKADEMİ, İstanbul, pp.181-202, 2023

Metrics

Publication

86

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

56

H-Index (Scopus)

5

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals