Öz yeterlik ve Geribildirim Arasındaki İlişki: Fen Alanları Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Akkuzu Güven N., Uyulgan M. A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.53, pp.18-41, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ile geribildirim arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi ve oluşabilecek davranış değişikliğini anlayabilmede öz yeterlik inançlarının geribildirim türü, sıklığı, ders deneyim saati gibi çeşitli değişkenlerle olan ilişkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yılları Bahar dönemlerinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Fizik, Kimya ve Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalları'nda öğrenim gören son sınıf öğretmen adayları (N=102) oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları kişisel bilgi formu,  Fen Alanları (Fizik, Kimya, Biyoloji) Öğretimi Öz yeterlik İnanç Ölçeği ve Geribildirim Ölçeği’dir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, ANOVA, korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; öğretmen adaylarının fen alanları öğretimi öz yeterlikleri bakımından yüksek düzeyde öz yeterlik inancına sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Geribildirim ölçeğinde ise mesleki gelişim boyutunda yüksek puanların ortaya çıkması geribildirimin öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini ve performanslarını değerlendirmede önem taşıdığını göstermektedir.  Ayrıca, öğretmen adaylarının öz yeterlik puanları geribildirim türü, sıklığı ve ders deneyim saatlerindeki değişimlerde anlamlı fark göstermektedir.