Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batı Anadolu Moment Tensör Kataloglama ve Deprem Bilgi Sistemi Test Çalışmaları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 25. Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.28

The First Findings on Morphometric Analyses and Paleoseismology of Kırkağaç Fault

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 November 2021, pp.25

Analyses of Active Faults in terms of Land Suitability and Earthquake Hazards in western Anatolia

International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 October 2019, vol.1, pp.500-509

Balıkesir İlinin Deprem Tehlike Kaynakları Ve Alınması Gereken Önlemler

Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı, Balıkesir, Turkey, 02 February 2019, pp.23-62

Deprem Sonrası Halkın Toplanma Alanlarının Sismik Kaynağa Yakınlık Açısından Değerlendirilmesi, İzmir Kenti Örneği

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.731-736

İzmir Körfezi K-G Aksı Boyunca Derin Amaçlı Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 January - 01 February 2019

Sahaya Özgün Sismik Tehlike Analizi Çalışmalarının Önemi: İzmir/Gürçeşme Örneği

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.821-824

İzmir Güneybatısında 2003-2018 Tarihleri Arasında Oluşan Sığacık Depremlerinin Yırtılma Alanı Değişimi, Batı Anadolu

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.973-977

Zemin-Sismik Anakaya Bloğunun Mühendislik Değeri

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.255-256

Doğu Karadeniz Fayı’nın Kimliği ve Jeolojik Anlamı

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.43

Palaeoseismology on the Bolvadin Fault: Evidence for Tectonic Creep in Afyon-Akşehir Graben, Western Anatolia

Geoscience 2018, International Conference on Geology and Earth Science, ROMA, Italy, 2 - 04 May 2018, vol.1, pp.65

Distribution of Radon in High Salinity Geothermal Fields (Tuzla-Çanakkale-Turkey)

Uluslararası Katılımlı IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi, 21 - 24 February 2018

Current Tectonic Movements Monitoring in Aksehir-Sultandagi Fault Zone After the February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake

1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), Sousse, Tunisia, 22 - 25 November 2017, pp.1899-1901 identifier

Extensional Tectonics of SW Anatolia In relation to Slab Edge Processes in the Eastern Mediterranean

American Geophysical Union 2017 Fall Meeting, New Orleans, United States Of America, 10 - 14 December 2017

SEISMICITY OF THE DEMRE BASIN CONTROLLED BY THE KALE FAULT, SW TURKEY

4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference, 11 - 13 October 2017

SEISMICITY OF THE EASTERN PONTIDES (TRABZON-RİZE ANDITS VICINITY)

4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference, 11 - 13 October 2017, pp.1-6

DOĞU PONTİDLER’İN (TRABZON-RİZE VE YAKIN ÇEVRESİ) DEPREMSELLİĞİ

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

Sismik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Şevlerin Dinamik Analizi

4th InternationalConference on Earthquake Engineering and Seismology, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.156-157

Çanakkale-Ayvacık Deprem Fırtınasının (14 Ocak-20 Mart 2017) Sismik Kaynakları

4th InternationalConference on Earthquake Engineering and Seismology, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.305-306

DEMRE HAVZASI’NI SINIRLAYAN KALE FAYI’NIN DEPREM AKTİVİTESİ, GB TÜRKİYE

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

Monitoring the current tectonic movements in Aksehir-Simav fault system: levelling measurements

4th ICEES-International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 September 2017

Preliminary results of soil gas radon levels around Manisa fault

Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Budva, Montenegro, 12 - 16 June 2017

Fethiye-Burdur Fault Zone (SW Turkey): a myth

European Geosciences Union General Assembly 2017, VİYANA, Austria, 23 - 28 April 2017, vol.19

Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey

2nd IWA Regional Symposium on World’s Water Resources: Past, Present and Future, 22 - 24 March 2017

High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey

6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016, Stockholm, Sweden, 19 - 23 June 2016, pp.35-36 Creative Commons License identifier

İzmir-Manisa-Balikesir illerini etkilemiş tarihsel derpemlerin sismik kaynakları

3. Türkiye Deprem Mühendsiliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015

Edremit Fay Zonu ve Havran-Balıkesir Fay Zonunun Paleosismolojisi

19. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Sakarya, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.52

İzmir Manisa Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Depremlerin Sismik Kaynakları

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015

Karaburun Yarımadası ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri

4. Ulusal Hidrojeolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2015

OSL Chronology of Marine Terraces Between Trabzon Rize Turkey Initial Findings

10th New World Luminescence Dating Workshop, United States Of America, 18 - 20 June 2015

Havran–Balıkesir Fay Zonu: Jeolojik, Jeomorfolojik ve Paleosismolojik Ön Bulgular

18. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014, pp.53

Diri Faylarda Reaktivasyon: Edremit Fay Zonu, Biga Yarımadası, KB Anadolu

17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Antalya, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.28

Söke Havzası nın jeolojik evrimi

Ali Koçyiğit Çalıştayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 June 2012

Dilek Yarımadası nın Kuzey inin Aktif Tektoniği

AktifTektonik Araştırma Grubu Ondördüncü Çalıştayı (ATAG-14), Turkey, 18 November 2010

Aktif Manisa Fayında Reaktivasyona İşaret Eden Stratigrafik Ve Jeomorfolojik Kriterler

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2007

Çaldağ Turgutlu Manisa lateritik Ni Co yatağının jeolojisi mineralojisi ve jeokimyasal özellikleri

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji MühendisliğiBölümü, 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2007

KG Uzanımlı Urla Havzası nın Çok Evreli Tektonik Evrimi İzmir Batı Anadolu

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2007

Cumaovası çek ayır havzasında transpresyondan transtensiyona yersel gerilme terslenmesine dair veriler Batı Anadolu

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. YılJeoloji Sempozuyumu, Turkey, 25 - 27 October 2007

Batı Anadolunun Sismotektoniği 2002 2003 Batı Anadolu Sismik Deneyimi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2006, pp.9

Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri deprem üreten faylarda reaktivasyon

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onuncu Toplantısı (ATAG10), Turkey, 2 - 04 November 2006

Karaburun İlçesinin Aktif Tektoniği

ATAG10-Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10.Toplantısı, Turkey, 2 - 04 November 2006

Gediz Sıyrılma fayının deprem üretme potansiyeli

ATAG10-Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Turkey, 2 - 04 November 2006

Batı Anadolu Kabuk Üst manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalışmalar

TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK PROJELERİ PAYLAŞIM KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2006

Küçük Menderes Grabeni nin Neojen Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği Bayındır Kiraz çevresi Batı Anadolu

Uluslararası Katılımlı30. yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Turkey, 20 - 23 September 2006

Olivine basalt and trachyandesite peperites and associated hydrothermal mineralisation within the Early Miocene Bigadiç borate basin western Turkey

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005

Ophiolites resting above the Gediz Detachment and their tectonic significance Field and geochemical evidence from Alaşehir area southwest Turkey

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005

Evidence for active recent deformation in the Gediz Alaşehir graben western Turkey example from the Sarıgöl area

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005

Cross cut relationship between NE and E trending faults in Western Anatolia an example from the Quaternary Urla basin

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005

İzmir sismotektonik haritasi ön sonuçları

Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 7 - 10 December 2004

Batı Anadolu grabenlerinin gravite verileri ile araştırılması

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2003

An Active Intermitten transform zone accommodating N S extension in Western Anatolia and its relation to the North Anatolian Fault System

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress inTectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2003

Sismometre Tasarımı

DEÜ Mühendislik Fakültesi 35. Yıl Etkinlikleri Üniversite-Sanayi Projeleri, İzmir, Turkey, 01 October 2003

Aydın Nazilli fayının paleosismolojik önbulguları

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2003

Geology of the volcanosedimentary succession in lacustrine environment an example from the area between Soma and Bigadiç Western Turkey

1. InternationalSymposium of the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 1 - 05 September 2002

Bigadiç bor havzası ve çevresindeki volkanik fasiyesler

55. TürkiyeJeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002

Geology of the Gediz graben and its tectonic significance

Fourth International Turkish Geology Symposium, Adana, Turkey, 1 - 05 August 2001

Manisa fault Western Anatolia and its kinematic significance

Fourth International Turkish Geology Symposium, Adana, Turkey, 1 - 05 August 2001

Nazilli ve dolayının Büyük Menderes grabeni genç tektoniği

Büyük MenderesDepremleri- Jeofizik Toplantısı, Aydın, Turkey, 01 April 2001

Batı Anadolu dan örneklerle aktif faylar ve potansiyel aktif faylar

Batı Anadolu'nun Depremselliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 27 May 2000

Menderes Masifinde ana bindirme zonları ile detachment fayları arasındaki yapısal ilişkiller

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü, Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 November 1998

Presence of intrabasin highs in the Aegean supradetachment basins West Turkey

Third International Turkish Geology Symposium, Ankara, Turkey, 31 August - 04 September 1998

Books & Book Chapters

Criteria for Surface Rupture Microzonation of Active Faults for Earthquake Hazards in Urban Areas

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.187-230, 2018

Metrics

Publication

406

Citation (WoS)

2666

H-Index (WoS)

31

Citation (Scopus)

2557

H-Index (Scopus)

29

Project

42

Thesis Advisory

18

Open Access

43
UN Sustainable Development Goals