Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sırt Ağrısı ile Prezente geç tanınan Metastatik Akciğer Kanseri

17.Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2023, pp.46 Creative Commons License Sustainable Development

Nöropatik Ağrıda Medikal Tedavi

15.ULUSAL AĞRI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.1

Türk Algoloji Derneği 14.Ulusal Ağrı Kongresi

Türk Algoloji Derneği 14.Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.43-83

Anestezi Polikliniğine başvuran hastalarda anksiyete nedenlerinin ve düzeylerinin değerlendirilmesi

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi TARK 2015, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015, pp.28-29

GALEN VENDE ANEVRIZMAL MALFORMASYONU OLAN BIR OLGUDA ANESTEZI UYGULAMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. ulusal kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2013

Sıçanlarda Tramadolün İntraarteriyel Uygulamasının Damar Duvarına Etkilerinin Değerlendirilmesi

TARK 2012 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

Total kalça protezi revizyonu yapılan sklerodermalı hastada postoperatif geçici körlük

TARK 2011 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.1

Kan sıvı ısıtıcısının iki farklı serum seti üzerine etkileri

45.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.1

HIPERKOAGÜLABİLİTE NEDENİYLE ANTİKOAGÜLAN KULLANAN OLGUDA SPİNAL ANESTEZİ

TARD TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2011, pp.220

Epidural Katater Tesbit Materyaline Bağlı Ciltte Gelişen Mantar Enfeskiyonu

12.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 2011, pp.33

Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası Bilateral İntrakraniyal Subakut Subdural Hematom

12.ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 2011, pp.33-41

Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri

44. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.1

Hızlı İnfüzyon Sistemi İle Uygulanan Kan Transfüzyonun Eritrositler Üzerine Etkileri

TARD TÜRKİYE ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, Antalya, Turkey, 29 September - 04 October 2009, pp.166

Kardiyak Yüksek Riskli Olguda Dizaltı Amputasyonu içim Kombine Popliteal Siyatik ve Diz Seviyesinde Safen Sinir Bloğu Uygulaması

TARD 2005 TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 November 2005, pp.158

TAVŞANLARDA EPİDURAL TEK DOZ LORNOKSİKAM'IN ANALJEZİK VE NÖROTOKSİK ETKİLERİ

TARD 2005 TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ , Antalya, Turkey, 23 - 27 November 2005, pp.95

Nöropatik Ağrı Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Ketamin ve Tramadol Kombinasyonun Etkinliği

TARD 2010 Journal of the Turkish Anaesthesiology and Intensive Care Society, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2010, pp.34

Kaudal Lipom Cerrahisine Bağlı olarak Gelişen Geçici Allodini

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ XVIII.BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2004, pp.24

Kan Glukoz Düzeylerinin Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2003, pp.1

ASSESSMENT OF NEUROPATHİC PAİN BY BRİEF PAİN İNVERTORY

ABSTRACTS WORLD CONGRESS ON PAİN ASSESSMENT OF NEUROPATHİC PAİN BY BRİEF PAİN İNVERTORY, Sydney, Australia, 21 - 26 August 2005, pp.465-466

BOTULINUM TOXIN TYPE-A USE IN REFRACTORY MYOFASCIAL PAIN

International Association for The Study of Pain, California, United States Of America, 17 - 22 August 2002, pp.1

NÖROPATİK AĞRILI HASTADA ORAL MEKSİLETİN KULLANIMI

5.ULUSAL AĞRI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 06 October 1999, pp.90

Tavşanlarda Sakral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için Yeni Bir Teknik

5.ULUSAL AĞRI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 06 October 1999, pp.89-138

AĞRI ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURAN HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

5.ULUSAL AĞRI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 06 October 1999, pp.138

Coccygodynia

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 1998, pp.1

AĞRILI KOKSİKS

12.BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 1998, pp.34

SUDECK ATROFİSİNDE SEMPATİK BLOKAJIN REHABİLİTASYON SONUÇLARINA ETKİSİ

ORTOPEDİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU , Erzurum, Turkey, 26 - 29 March 1998, pp.14

Propofol Anestezisi Altında Magnezyum Sülfatın Tavşan Serebral İskemi Modeline Etkisi

Propofol Anestezisi Altında Magnezyum Sülfatın Tavşan Serebral İskemi Modeline Etkisi, İzmir, Turkey, 01 May 1997, vol.25, pp.202-206

Analgesic Effectiveness of İntraaticulary Administered clonidine After Knee Arthroscopy

7 th İnternational Symposium The Pain Clinic, İstanbul, Turkey, 28 October - 01 November 1996, pp.380

Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntramusküler Etofenamat

30.TARK, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.145

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE HEMŞİRELER

XXX.TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.145

İNTERNAL JUGULER VENLERDEKİ VALVLER

XXX.TARK TÜRKANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.188

ÇOCUKLARDA ORAL PREMEDİKASYONDA MİDAZOLAM-KETAMİN İLE DİAZEPAM

XXX.TARK-TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 1996, pp.64

Tenoxicam for Postoperative Analgesia After Total Abdominal Hysterectomy

ABSTRACT BOOK THE PAİN CLİNİC, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 1996, pp.114

WHY ARE PATİENTS AFRAİD OF SURGİCAL OPERATİONS?

ABSTRACT BOOK THE PAİN CLİNİC, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 1996, pp.110

Caudal opioid administration for postoperative pain treatment in scoliosis surgery

th international symposium the pain clinic, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 1996, pp.1

Tenaxicam For Postoperetif Analgesia After Total Abdominal Hysterectomy İnternational Symposiom The Pain Clinic

Tenaxicam For Postoperetif Analgesia After Total Abdominal Hysterectomy İnternational Symposiom The Pain Clinic, İstanbul, Turkey, 2 - 06 January 1996, pp.114

Solunum Durması ve Adele İçi Ketamin Uygulaması

Solunum Durması ve Adele İçi Ketamin Uygulaması , İzmir, Turkey, 08 November 1995, vol.9, pp.8-11

The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral ischemia model.

Second cogress of the european federation of neurological science, Rome, Italy, 30 October - 03 November 1995, pp.1

Timpanoplasti Ameliyatlarında Tiva (Propofol-fentanil) ile İnhal (Forane) Anestezisinin Karşılaştırılmasıasyon

XXIX TARKMTÜRK ANESTEİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.289

Hastaların Bilgi,Deneyim ve Beklentilerinin Postoperatif Ağrı ile İlişkisi

XXIX.TARK TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.237

Epidural Yolla Uygulanan Benzodiazepinlerin Tavşan Spinal Kordu Üzerine Nörostoksik Etkileri

XXIX.TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.250-251

Skolyoz Cerrahisinde kaudal Uygulanan Fentanyl ve Wake-up Testi

Skolyoz Cerrahisinde kaudal Uygulanan Fentanyl ve Wake-up Testi, Mersin, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.478

Lokal Anestezi İle Katarakt Cerrahisinde Tek Başına Midazolam ve Fentanyl-Propofol Kombinasyonu İle Sedasyon

TARK XXIX.TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.288

Tonsillektomi ve Adenoidektomi yapılan Çocuklarda Pre İnsizyonal Bupivakain Verilmesinin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi

XXIX TARK TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ , Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.457

Skolyoz Cerrahisinde Kaudal Opioid Uygulaması ile Postoperatif Ağrı Tedavisi

TARK XXIX.TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Adana, Turkey, 17 - 22 October 1995, pp.288

Tavşanlarda Epidural Yolla Uygulanan Benzodiazepinlerin Hemodinamik ve Kan Gazları Üzerine Etkileri

XXVIII.TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 1994, pp.148

Books & Book Chapters

Yaşlı Kanser Hastalarında Preoperatif Değerlendirme

in: Geriatrik Onkoloji, Aziz Karaoğlu,Tuğba Yavuzşen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.121-130, 2021

Ürolojik Cerrahide Postoperatif Ağrı",Postoperatif Ağrı Tedavisi

in: Postoperatif Ağrı Tedavisi, Doç. Dr. Yüksel Erkin Prof. Dr. Sevda Özkardeşler,Prof. Dr. Volkan Hancı,Prof. Can Eyigör,Prof. Dr. Alp Emin Alp Yentur, Editor, İstanbul Dağıtım, İstanbul, pp.193-202, 2019

Nöraksiyel Anestezi-Analjezi Uygulamaları ve Kanser Rekürrensi

in: Onkolojide Destek Tedaviler, Fatih Köse,Hüseyin Mertsoylu,Ali Murat Sedef, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.77-80, 2019

Kemoterapinin İndüklediği Polinöropati

in: ONKOLOJİDE ÖZEL KONULAR, HÜSEYİN MERTSOYLU,FATİH KÖSE,ALİ MURAT SEDEF, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.117-125, 2019

Onkolojide Destek Tedaviler

in: Nöraksiyel Anestezi-Analjezi Uygulamaları ve Kanser Rekürrensi", Fatih Köse,Hüseyin Mertsoylu,Ali Murat Sedef, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.227, 2019 Sustainable Development

Postoperatif Ağrı Tedavisi

in: Postoperatif Ağrı Tedavisi, Prof.Dr.Sevda Özkardeşler,Doç.Dr.Yüksel Erkin, Editor, İstanbul tıp kitapevleri, İstanbul, pp.323-336, 2019

Ürolojik Cerrahi Hastalarında Postoperatif Ağrı Tedavisi

in: Postoperatif Ağrı Tedavisi, Erkin Yüksel, Özkardeşler Sevda, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.191-200, 2019

Baş-boyun cerrahisi sonrası ağrılar

in: Anesteziyoloji ve Akut Ağrı (e-kitap), Fuat Güldoğuş,Şebnem Atıcı,Mahmut Durmuş, Editor, tard.org/akademi , Antalya, pp.1-6, 2016

İntravenöz Opioid Anestezikler

in: İntravenöz Opioid Anestezikler, RONALD D.MİLLER,GWENN AFTON-BİRD,PROF.DR.DEMET AYDIN, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İzmir, pp.379-437, 2009

Brakiyal Pleksus Anatomisi

in: Santral ve Periferik Sinir Blokları El Kitabı, Prof. Dr. Şükran şahin, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.85-87, 2004

BRAKİAL PLEKSUS ANATOMİSİ

in: SANTRAL VE PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EL KİTABI, PROF.DR.ŞÜKRAN ŞAHİN, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.85-87, 2004

Other Publications

Metrics

Publication

151

Citation (WoS)

57

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Thesis Advisory

14

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals