SERUM NEURON SPECIFIC ENOLASE LEVELS IN EXPERIMENTAL GLOBAL CEREBRAL ISCHEMIA


Fadıloğlu M., Gökmen A. N., Koçdor H., Erkin Y., Küçükgüçlü S., Arkan A., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.299-304, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tavşanlar üzerinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma Fakültemiz araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, oluşturulan global serebral iskemi ile serum nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri arasındaki ilişkiyi ve magnezyum sülfat infüzyonunun serum NSE düzeyine olan etkisini incelemek olmuştur. 12 erkek Yeni Zelanda tavşanı rastgele iki gruba ayrılarak çalışıldı. Propofol aneztezisi altında hayvanlara bir saat süren arteria karotis kommünis klipi uygulanarak serebral akım durduruldu. Küpler açıldıktan sonra birinci gruptaki toplam 6 tavşana %0.9 sodyum klorür infüzyonu; ikinci gruptaki 6 tavşana ise bir saat süreli magnezyum sülfat (2,5 mmol/kg/h) infüzyonu yapıldı. Serebral iskemi oluşturulmadan önce, oluşturulduktan bir saat sonra ve bir saatlik reperfüzyon döneminden sonra kan örnekleri alındı. Serum NSE değerleri enzim immunoassay (Cobas Core NSE EIA Roche kit) kullanılarak, serum magnezyum değerleri ise spektrofotometrik yöntemle (Menarini Cod kit) ölçüldü. Veriler Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Sonuçta serebral iskeminin birinci saati sonunda NSE değerlerinde anlamlı artış olduğu (p<0,05), magnezyum sülfat infüzyonunun ise serum NSE değerlerini etkilemediği saptandı. Bu verilerle serebral iskemide oluşacak serebral enfarktüsün değerlendirmesinde beyin omurilik sıvısının yanında, serum NSE ölçümünün de, serebral iskeminin tanınmasında ve iskemi sonrası dönemde, yol gösterici bir parametre olabileceği, MgSO<sub>4</sub> infüzyonunun serum NSE düzeylerini etkilemediği kanaatına varıldı. Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.