THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER INNOVATIVENESS AND ATTITUDES TOWARD FUNCTIONAL FOODS: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS


Creative Commons License

Özkan P., Karataş Yücel E., Yücel E.

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1905-1909

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1905-1909
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Increased health problems, reducing confidence to content of food products, increased consumer desire for healthy living and better looking, are increasing interest for functional products. At the same time, consumers' tendency to buy or use a new product before other consumers is expressed by consumer innovativeness concept. At this study, emerged from view that finding place of functional foods in lives of consumers may be associated with consumer innovativeness, relationship between consumer innovativeness and attitudes towards functional food has been examined. Through analyzes made, it was concluded that there is a relationship between consumers' taste, trust and knowledge attitudes and innovativeness. It has also been disclosed that consumers' attitudes toward functional foods differ according to income, knowledge, and usage of functional food. In the light of these results, various marketing proposals for functional food producers were made. Results of the study is important in order to be instructive to businesses producing functional food products.

Sağlık sorunlarında artıĢ, gıda ürünlerinin iÑeriğine olan güvenin azalması, tüketicilerin sağlıklı yaĢama, daha bakımlı görünme gibi isteklerinin artıĢı, fonksiyonel ürünlere karĢı duydukları ilgiyi artırmaktadır. Bununla birlikte tüketicilerin yeni bir ürünü diğer tüketicilerden daha önce satın alma ya da daha Ñok kullanma eğilimi tüketici yenilikÑiliği kavramı ile ifade edilmektedir. Fonksiyonel gıda ürünlerinin tüketicilerin hayatlarında yer bulmasının tüketici yenilikÑiliği ile iliĢkili olabileceği görüĢünden ortaya Ñıkan bu ÑalıĢmada tüketici yenilikÑiliği ile fonksiyonel gıdalara yönelik tutum arasındaki iliĢki irdelenmiĢtir. Bu bağlamda, yapılan analizler aracılığıyla tüketicilerin lezzet, güven ve bilgi tutumları ile yenilikÑilikleri arasında bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. Aynı zamanda tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarının gelir, bilgi sahibi olma durumu ve daha önce bir fonksiyonel gıda kullanma durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuÑlar ıĢığında fonksiyonel gıda üreticilerine yönelik ÑeĢitli pazarlama önerilerinde bulunulmuĢtur. ÆalıĢma sonuÑları, fonksiyonel gıda ürünleri üreten iĢletmelere yol gösterici olması aÑısından önem taĢımaktadır.