Psikolojik Güçlendirmenin Değişime Yatkınlık Üzerindeki Etkileri


Creative Commons License

Aksoy I., Tolay E.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.21, no.2, pp.1-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışanların örgütsel değişime yönelik tutumları, kurumların değişim programlarının başarıyla gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, yöneticilerin çalışanların değişime yatkınlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu eğilimi artıracak önlemler almaları yararlı olacaktır. Bireylerin değişime yatkınlıklarını artıracağı düşünülen önemli değişkenlerden biri psikolojik güçlendirmedir. Çalışanların psikolojik güçlendirme algılarının, onların değişime yatkınlıkları üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla yapılan bu araştırma, İstanbul’da farklı sektörlerde görev yapan 256 kişiden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, varsayıldığı üzere, katılımcıların işlerini yaparken hissettikleri “anlamlılık” düzeyi arttıkça, “değişime destek verme” ve “değişime katılma” düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Buna ilave olarak katılımcılar, iş sonuçları üzerinde etkileri olduğunu algıladıklarında, örgütlerinde yaşanan değişimlere katılımları da artmaktadır. Araştırmada ayrıca, üst düzey yöneticiler ile çalışma süresi 10-15 yıl arasında olanlarda “anlamlılık ve etki” düzeylerinin; 6-10 yıl arası çalışma süresine sahip olan katılımcılarda ise “özerklik” düzeyinin, diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, alt kademe yöneticilerde “anlamlılık ve yeterlilik”; yönetici olmayan personelde ise “değişime katılma” boyutlarının, diğer gruplara kıyasla, anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir.