THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER INNOVATIVENESS AND ATTITUDES TOWARD FUNCTIONAL FOOD: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS


Creative Commons License

Özkan P., Karataş Yücel E., Yücel E.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.17, pp.265-280, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Increased health problems, reduced confidence to content of food products, increased consumer desire for healthy living and better looking are increasing interest for functional products. The market share of these products is increasing day by day and it’s becoming an area that needs to be examined in terms of marketing. The relationship between functional products, which are a new product group, and consumer innovation, which is expressed as "the tendency to buy or use more of a new product before other consumers," has been examined in this study. In this direction, with the light of the relationship between innovation and age that was demonstrated in several previous studies, college students are identified as population. 319 questionnaires were obtained using convenience sampling method. It was concluded, through the analyzes made, that there is a relationship between consumers' taste, trust and knowledge attitudes and innovativeness. At the same time, consumers' attitudes toward functional foods seem to vary according to income, knowledge, and previous usage of functional food. The study is important in terms of guiding businesses that produce functional food products and researchers working in this area.

Sağlık sorunlarında artış, gıda ürünlerinin içeriğine olan güvenin azalması, tüketicilerin sağlıklı yaşama, bakımlı görünme gibi isteklerinin artışı, fonksiyonel ürünlere karşı ilgiyi artırmaktadır. Bu ürünlerin pazar payı gün geçtikçe artarak pazarlama açısından da incelenmesi gereken bir alan haline gelmektedir. Yeni bir ürün grubu olan fonksiyonel ürünler ile “yeni ürünü diğer tüketicilerden önce satın alma ya da daha çok kullanma eğilimi” olarak ifade edilen tüketici yenilikçiliği arasında bir ilişki olabileceği görüşünden yola çıkan bu çalışmada söz konusu ilişki irdelenmiştir. Bu doğrultuda birçok çalışmada ortaya konan yaş ile yenilikçilik arasındaki ilişkiden yola çıkılarak üniversite öğrencileri anakütle olarak belirlenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 319 anket elde edilmiştir. Yapılan analizler aracılığıyla tüketicilerin lezzet, güven ve bilgi tutumları ile yenilikçilikleri arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik tutumlarının gelir, bilgi sahibi olma ve daha önce fonksiyonel gıda kullanma durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Çalışma, fonksiyonel gıda ürünleri üreten işletmelere ve bu alanda çalışan araştırmacılara yol gösterici olması açısından önem taşımaktadır.