Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Öğrencilerine Verilen İlk Yardım Eğitiminde Sınıf İçi Oyun ve Bulmacanın Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması

5. Uluslararası, 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, Aydın, Turkey, 16 - 19 November 2023, pp.1-2

Annelerin Ameliyat Öncesi Beslenme Sürecine İlişkin Tutumlarının Pediatrik Cerrahi Hastalarının Beslenme Durumlarına Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslarası, 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, Aydın, Turkey, 16 - 19 November 2023, pp.1-2

Korozif Özofagus Yanıklı Çocukların Ailelerinde Destek Grup Girişiminin Anksiyete, Başa Çıkma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslarası, 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresii, Aydın, Turkey, 16 - 19 November 2023, pp.1-2

Yenidoğanlarda Solunum Desteği Olarak Yüksek Akımlı Nazal Kanülün Etkinliği

40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.1-2

Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu Ve Yordayan Faktörlerin İncelenmesi

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Pediatrik Üroloji Kongresi, 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Aydın, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.1-2

Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Stres Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Pediatrik Üroloji Kongresi, 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Aydın, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.1-2

Pediatrik Anorektal Malformasyon İle İlgili 2018-2022 Yılları Arasında Yapılan Yayınların İncelenmesi

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Pediatrik Üroloji Kongresi ve 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Aydın, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.1-2

Obezite Cerrahisi Sonrası Yaşam kalitesi: İki Merkezli Çalışma

22. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 17. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 23 March 2022 Sustainable Development

Cerrahi Hastalarında Covid-19 Korkusu ile Cerrahi Korku Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 13 January 2022 Sustainable Development

HIPEC VE PIPAC CERRAHİSİ

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 13 January 2022

Covid-19 Pandemisinde Stomalı Bireylerin Stomaya Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması

12. Ulusal 4. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 January 2022 Sustainable Development

Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danişmanliğinin Hasta Sonuçlarina Etkisi

I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021

Kolorektal Kanserli Hastaların Perioperatif Döneme Yönelik Bilgi Gereksinimleri: Kalitatif Bir Çalişma

I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021

Ostomili Bireylere Bakim Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi

I. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021

Çocuklarda Bitmeyen Sağlık Sorunu: Korozif Madde Alma

38. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi" ve "24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 November 2021

Olgu Sunumu: Konjenital Anomalili Bebeğimle Yaşadıklarım

2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 March 2020

Günübirlik Cerrahi Geçirecek Hastaların Cerrahi Korku Düzeylerinin Belirlenmesi Determination of Surgical Fear Levels of Patients Undergoing Day Surgery

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.780-781

Ameliyata Bağlı Basınç Yaraları

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.121-125

Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-KG) Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2019 Sustainable Development

Stomalı Bireyler Neler Yaşıyor? Hemşirelerden Ne Bekliyor? What Do Indıvıduals Wıth Stoma Experıence? What Do They Expect From Nurses?

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (KoCH) Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2019 Sustainable Development

Korozif Özofagus Yaralanmaları Olan Çocukların Ailelerinin Bakım Yükünün İncelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

What Do Individuals with Stoma Experience? What Do They Expect From Nurses?

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.677-678

Examination Effect of a Support Group Intervention on Stoma Adaptation, Quality of Life and Complication Severity in Individuals with Stoma

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.679-680

Çocuklarda Laparoskopik Cerrahi Sonrası Yaşanan Sorunların İncelenmesi

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 3. Uluslarası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu Ortadoğu Bölümü Kongresi, Turkey, 24 - 27 October 2018

Geçmişten Günümüze Şifa Veren El: Hemşirelik

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.707-712

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrencileri nasıl etkiliyor?

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Yanıklı Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Kolorektal Cerrahi Ameliyatı Sonrası Web Tabanlı Eğitim Gereksinimi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Watson İnsan Bakım Kuramına Göre Mide Kanserli Olgunun Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Kolorektal Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Cerrahi hastalıkları hemşirleiği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrencileri nasıl etkiliyor?

2. Uluslarası 10. ulusal Türk Türk Cerrahi ve Amerliyathane Hemşirleiği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Modifiye Radikal Mastektomi Ameliyatı Sonrası Roy Uyum Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Ameliyat Sonrası Derlenme Odasında Uygulanan Müzikterapinin Ağrı Ve Ansiyeteye Etkisi: Olgu Sunumu

2. Uluslarası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Stoması Olan Bireylerin Cinsel Doyum ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Stomalı Bireylerin Yaşam Kalitesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksinin Geçerlik ve Güvenirliği

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.449-450

Türkiye’de Hemşirelik ve Örgütlenme

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Investigation of the Physical Ergonomic Conditions of the Operating Rooms in the Province of Izmir

2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017, Tokyo, Japan, 1 - 04 June 2017

Kolorektal Cerrahi Hemşireliğinde İnovatif Bir Yöntem: Web Tabanlı Eğitim

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 16 - 20 May 2017, pp.271

Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır?

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017 Sustainable Development

Stomalı Bireylerde Destek Grup Girişimi Yapılmalı mı?

IX. Klorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2017

Yaşadıklarımız: Gastrik transpozisyon ameliyatı

20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Yanıkla içiçe: 29 gün

20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Cerrahi kliniklerinde yatan hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi

20. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Anne olarak 11 ay boyunca kolostomili çocuk ile yaşamak

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Yanıklı Çocukların Ailelerinin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Sorunların ve Nedenlerin Belirlenmesi

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Kolorektal Kanserli Hastalarda Web Tabanlı Eğitim Yapılmalı mı

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi Antalya, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016 Sustainable Development

Stomalı Yaşamdan Bir Kesit Kolostomili Çocuğumla 11 Ay Yaşamak

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 April 2016

Bir Olgu Sunumu Rektum Kanseri Nedeniyle Stoma Açılan Hastanın Roy Uyum Modeline Göre Yapılandırılmış Hemşirelik Bakımı

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016 Sustainable Development

Kolorektal Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2015

Stomalı Bireylerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 November 2015

Olgu Sunumu: Kafa Travması Sonrası Yaşlı Bir Hastanın Yoğun Bakım Süreci

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2015

Literatür İnceleme: Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili

XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi ve VIII. Kolrektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 23 May 2015, vol.25, pp.125

Nöral Tüp Defekti Tanılı Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi

28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.407

Arteriyel ve Venöz Yaraların Önlenmesi, Tedavisi ve Bakımı

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2013

Cerrahide Vücut Sıcaklığının Önemi

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2013

Making Patients With Stoma Ready to be at Home How Should Be It

1st International Home Care Congress, İzmir, Turkey, 3 - 06 July 2013

Investigation Experiences of Individuals with Stoma

12th European Council of Enterostomal Therapy Congress, Paris, France, 23 June 2013

Stomalı Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Stomalı Hastaların Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelerden Beklentileri

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Ülkemizde Hemşirelikte Teori ile Klinik Arasındaki Boşluk

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013

Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Yönderlik

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013

Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimlerinin İncelenmesi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 19 April - 21 March 2013

Açık Kalp Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Basınç Yarası oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, İzmir, Turkey, 10 - 12 September 2012

Stomada Cinsellik Neden Önemlidir

Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, İzmir, Turkey, 10 - 12 September 2012

Yara Bakımında Holistik Yaklaşımın Önemi

18. Ulusal Cerrahi Kongresi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012

Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesi

Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Turkey, 04 May 2012

Türkiye de Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar

1. Uluslararası Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 September 2011

Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği

XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ile VI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Accuracy of References in Eight Nursing Journal

1st International Congress on Nursing Education Research & Practice, Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Bakım İlkeleri

12. Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 24 May 2009

Ostomili Bireyden Ostomili Olmak

12. Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 May 2009

Cultural Awareness on Organ Transplantation Attitude of the Turkish Population

1. Europen Transcultural Nurses Association (ETNA) International Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 June 2008

Geçmişten Günümüze Müziğin Ameliyat Öncesi Anksiyeteye Etkisi

Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, Antalya, Turkey, 28 - 31 May 2008

Cerrahi Serviste ve Nakil Sırasında Hastaya Yaklaşım

Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2008

Maksillofasiyal Travmalar Bir Olgu Sunumu

V. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

Current Status of the Hospitalized at Marmara University Hospital Surgical Intensive Care Unit

2nd Congress of the European Federation Of Critical Care Nursing Associations, Amsterdam, Netherlands, 10 - 12 November 2005

Olgu sunumu Pierre Robin Sendromu nda Hemşirelik Yaklaşımları

XXI Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi VII Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2003, vol.17, pp.284

Kolostomi Açılan Hastalarda Peristomal Komplikasyonlar

I. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu, Adana, Turkey, 25 - 28 September 2002

Yaşlı Hastalarda Postoperatif Hipoterminin İncelenmesi

VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 14 - 16 May 1998, pp.349-354

Books & Book Chapters

Stoma Bakımında Güncel Rehberler ve Kanıt Düzeyleri

in: Stoma Bakım Hemşireliği, Çavdar İ., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.74-84, 2024

Çocuk Cerrahisinde Robotik Cerrahi, Lazer Uygulamalar ve Yeni Teknolojileri

in: Çocuk Cerrahisi Hemşireliği, Prof. Dr. Nursan Çınar,Prof. Dr. Dilek Aygin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.751-815, 2023

İntestinal Ostomiler ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları

in: Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Gastrointestinal Sistem Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Özgül Karayurt, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-24, 2023 Creative Commons License

STOMA CERRAHISI GEÇIRECEK HASTANIN AMELIYAT ÖNCESI HAZIRLIĞI VE STOMA YERI İŞARETLEMESI

in: Stoma Bakım Hemşireliği, Serap Sayar,Emel Cihan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-137, 2023

Gastrointestinal Sisteminin Değerlendirilmesi

in: Ebeler ve Hemşireler İçin Fizik Muayene, Zengin Neriman, Özcan Handan, Çuvadar Ayşe, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.253-279, 2023

Ostomi Komplikasyonlarında Bakım

in: Cerrahi Hemşireliği, Yavuz van Giersbergen Meryem, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.438-443, 2023

İnce, Kalın Bağırsak ve Rektum Cerrahisi Geçiren Hastalarda Bakım

in: Cerrahi Hemşireliği, Yavuz van Giersbergen Meryem, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.411-430, 2023

Termal Yanık İlişkili Renal Yetmezlik Sendromu ve Yönetimi

in: Yanık Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt,Doç. Dr. Semra Bülbüloğlu,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Akkoç, Editor, Nobel Yayınevi, Antalya, pp.407-424, 2022 Creative Commons License

Yanık Yoğun Bakım Hastalarında Semptom Yönetimi ve Bakım

in: Yanık Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt,Doç. Dr. Semra Bülbüloğlu,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Akkoç, Editor, Nobel Yayınevi, Antalya, pp.151-169, 2022 Creative Commons License

Komorbidite Varlığında Ortopedi Cerrahisi ve Bakım

in: Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım, Bülbüloğlu Semra,Şimşek Yaban Züleyha, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.547-554, 2022

Komorbidite Varlığında Ortopedi Cerrahisi ve Bakım

in: Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım, Bülbüloğlu Semra, Şimşek Yaban Züleyha, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.547-554, 2022

Yanık Yaralarının İyileşme Sürecinde ve Gelişen Hipermetabolik Yanıt ve Katabolik Durumun Yönetimi

in: Yanık Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi, Bozkurt Mehmet,Bülbüloğlu Semra,Akkoç Mehmet Fatih, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevleri, Antalya, pp.493-503, 2022

Endokrin Sistem Cerrahisi ve Hemsirelik Bakımı

in: Cerrahi Hastalıkları Hemsireligi 500 soru 500 Yanıt, Candan Dönmez Yelda, Oyur Çelik Gülay, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.217-232, 2021

Pankreatikoduodenektomi sonrası iyileşmenin hızlandırılması protokolü ve hemşirelik bakımı

in: Cerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması Protokolü ve Hemşirelik, Özbayır Türkan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-49, 2021

Kişiselleştirilmiş Hemşirelik Bakımı

in: Bakım Kalitesini İyileştirmede İnovasyon, Aydın,Aydanur, Editor, Akademisyen Yayınevi, Adana, pp.153-164, 2021

Kanser, Mide Kanser, Troid Obezite ve Bariatrik Cerrahi Obezite, Morbid Prostatit Spinal Kord Yaralanmaları

in: Brunner Suddarth’xxın Dahili ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 13. Baskıdan Çeviri, Mert Hatice, Bilik Özlem, Editor, Palme Yayınları, Ankara, pp.442-731, 2020

İlaç Terimleri

in: Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Terminoloji, Saadet Çömez, Senan Ergin, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.33-41, 2019

Isı Kontrolü - Hipotermi

in: Ameliyathane Hemşireliği, Meryem YAVUZ Van GIERSBERGEN, Şenay KAYMAKÇI, Editor, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, pp.341-353, 2015

Kalp Kapak Hastalıkları (Triküspid Stenozu/Yetmezliği, Pulmoner Stenoz / Yetmezlik, Mitral Stenoz / Yetmezliği, Aort Stenozu / Yetmezliği)

in: Hemşirelik Bakım Planları, Akbayrak Nalan, Erkal Sibel, Ançel Gülsüm, Albayrak Ayla, Editor, Alter Yayıncılık Birlik Matbaası Ankara, Ankara, pp.733-750, 2007

”Evde Hasta Bakımı ”İletişim””

in: Kadıköy de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik Tezgahtarlık Satış Danışmanlığı Evde Hasta Bakımı Ev Hizmetleri Personeli Eğitimleri Ders Notları, , Editor, Kadıköy Belediyesi, Türkiye İş Kurumu İstanbul, İztanbuş, pp.22-33, 2005

Metrics

Publication

185

Citation (WoS)

88

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

112

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

20

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals