Safra kesesi operasyonu sonrası gelişen lokalize bulloz pemfigoid: olgu sunumu


Creative Commons License

Özçelik D. F., Avcı C., Lebe B., Fetil E.

16.Ege Dermatoloji Günleri, İzmir, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Safra kesesi operasyonu sonrası gelişen lokalize bulloz pemfigoid: olgu sunumu

Dilara Feray Özçelik, Ceylan Avcı, Banu Lebe, Emel Fetil


GİRİŞ: Bulloz pemfigoid (BP) travma ile tetiklenme sonrası ortaya çıkabilmektedir. Burada safra yolu tümörü

nedeniyle operasyon sonrası sikatris çevresinde kaşıntılı kabarcıklar yakınması ile kliniğimize başvuran 69

yaşındaki bir erkek olgu sunulmaktadır.

OLGU: 69 yaşında bir erkek hasta, safra yolu tumoru (klatskin tumor) nedeniyle sol hepatektomi yapıldıktan

sonra insizyonel herni ve yara yeri etrafında kaşıntılı, içi su dolu kabarcıklar şikayeti ile polikliniğimize

başvurdu. Hasta operasyon sonrası safra kaçağı ve peritonit geliştiğini ve opere olduktan 4 ay sonra lezyonlarının

oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı şikayetinin eşlik ettiğini belirtti. Hastanın dermatolojik bakısında abdomende

operasyona bağlı sikatris çevresinde eritemli zeminde gergin bullalar, eksülserasyo alanları ve sarı-kahverengi

krustalar izlendi (Resim 1). Hastanın laboratuvar tetkiklerinde kolestaz enzimlerinde yükseklik mevcuttu.

Perilezyonel alandan alınan biyopsinin direkt immunofloresan incelemesinde epidermal bazal membranda IgG,

IgM, IgA, ve C3 lineer 4+ depolanması saptandı. BP ve ekzema allergikum ön tanıları ile bulladan alınan

biyopsinin ışık mikroskobik değerlendirmesi BP ile uyumlu olarak geldi. Hastanın tedavisi eritemli alanlara

klobetazol propiyonat etken maddeli krem, eksülserasyo alanlarına fusidik asit etken maddeli krem olarak

düzenlendi.

TARTIŞMA: BP, ilaç, aşı, enfeksiyon ve fiziksel faktörler gibi tetikleyiciler sonucu ortaya çıkabilen otoimmun

bulloz bir dermatozdur. BP cerrahi işlemler sonucunda oluşan yara ve sikatris olan bölgelerde

gözlenebilmektedir. 1 BP lezyonları travma sonrası yaygın veya lokalize olarak oluşabilmektedir. Vakaların

büyük çoğunluğu tetikleyici ajana ilk maruziyetten itibaren 1 aydan 1 yıla kadar belirli bir zaman aralığında

ortaya çıkmasına rağmen, ​​birkaç yıl sonra da ortaya çıkabilmektedir. 2 Fiziksel faktörlerin hastalığı tetikleme

veya şiddetlendirmesiyle ilgili patogenez net olmamakla birlikte bazı yazarlara göre doku hasarı sonucu

antijenlerin ortaya çıktığı ve bazal membrana karşı otoantikorların oluştuğu düşünülmektedir. 2 Lokalize BP de en

yaygın varsayılan tetikleyici faktör radyoterapi olarak tanımlanmış olup diğer nedenler termal veya kimyasal

yanıklar, cerrahi prosedürler, ultraviyoleye maruz kalma, kolostomi ve ürostomidir. 3 Literatürde tanımlanmış

olan lokalize BP olguları Tablo 1’de özetlenmiştir. Travma bölgesinde ortaya çıkan bulloz dermatozların ayırıcı

tanısında yer alan lokalize BP tanısının farkındalığını arttırmak ve bu olgularda gereksiz travmalardan

kaçınılması gerektiğini vurgulamak için olgumuzu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar kelimeler: operasyon, lokalize bulloz pemfigoid, travma