AN INVESTIGATION OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ACCEPTANCE OF TABLET COMPUTERS


Akpınar E., Gönül B.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.64, pp.51-77, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin tablet bilgisayarı kabul düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, lise türü, başarı puanı, internet bağlantısı sahipliği, günlük internet kullanım süresi ve günlük tablet bilgisayar kullanım süresi değişkenlerine göre farklılaşması durumunun araştırılmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu 880 lise öğrencisinden (495 kadın, 385 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada “Tablet Bilgisayar Kabul Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçek teknoloji kabul modelinin algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı, kullanıma yönelik tutum ve kullanıma yönelik niyet boyutlarından oluşmaktadır ve 5’li likert olarak yapılandırılmıştır. Frekans, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) verilerin analizinde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin tablet bilgisayar kabulünde genel olarak kararsız oldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin tablet bilgisayar kabul düzeylerinin sınıf düzeyi, lise türü, başarı puanı ve günlük tablet bilgisayar kullanma süresine göre farklılaştığı belirlenmiştir.