Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemiyle Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


Atay L., Özdağoğlu A.

Adnan Menderes Üniversitesi Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, no.Güz, pp.38-61, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet En iyi karara ulaşmak için analitik bir yaklaşımın kullanılması, çoğu iş ortamlarında en fazla tercih edilen yaklaşımlardandır. Değişkenler kantatif ve kriter sayısı fazla değilse, bireyler bazı analizleri kullanarak farklı alternatifler için kendileri açısından en iyi kararı verebilirler. Ancak, ölçülebilir değişkenlerin yanısıra, kalitatif değişkenleri de içeren çok tercihli bir karar süreci söz konusu olduğunda en iyi analitik yöntemin kullanılması beklenir. Analitik Hirerarşi Süreci (AHS) yöntemi, çoklu tercihlerin olduğu durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, AHS yöntemini kullanarak, sistematik bir yaklaşımla otel işletmelerinin tedarikçi seçimini etkileyen kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada, anket uygulaması yoluyla Türkiye’deki dört ve beş yıldızlı otellerden veriler toplanmış ve AHS yöntemi ile otellerin tüketim ürünleri gereksinimlerini sağlayan tedarikçi seçimini etkileyen kriterlerin önem düzeyleri belirlenmiştir. Geçerli ve güvenilir (tutarlılık oranı=0,002<0,10) verilerin değerlendirilmesi sonucunda, kalite dört ve beş yıldızlı otellerde %45,6 oranla önemli kriter olurken, hizmet kalitesi alt kriterler altında en önemli (%17,3, pazar payı kriteri ise en az öneme sahip (%2,4) kriter olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler Analitik Hiyerarşi Süreci, Otel Tedarikçi Değerlendirme, Tedarikçi Seçim Kriterleri

https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c1e1535c-a3c1-4864-af90-f6d4ec4499ce%40redis