Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 1. Sınıf Kazanımlarının İncelenmesi


Göksan Ö., GÖKDAĞ BALTAOĞLU M.

3. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 September 2022, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

3. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU 23-25 Eylül 2022 3rd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM Sept 23-25, 2022 19

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 1. Sınıf Kazanımlarının İncelenmesi

Özge Göksan ozgegoksan1@gmail.com

Meltem Gökdağ Baltaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, meltem.gokdag@gmail.com

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri esas alınarak hazırlandığı, Programın asıl amacının; temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmek olduğu belirtilmektedir (MEB,2018). Bu nitelikler öğretim programlarının içinde kazanım olarak yer almaktadır. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında kazanımlar, aşamalı olarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı 2018 yılında yayımlanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 1. Sınıf kazanımlarını, yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre sınıflandırmaktır. Çalışmada nitel araştırma modellerinden birisi olan betimsel model kullanılmıştır. Çalışma verileri MEB tarafından yayımlanan Hayat Bilgisi Öğretim Programı’ndan elde edilmiştir. Hayat Bilgisi 1. Sınıf programındaki 6 ünite içinde yer alan 53 kazanım doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, doküman analizi yaklaşımına göre analiz edilip düzenlenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen, olay veya olgularla ilgili bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırma sonunda incelenen kazanımların, 21 tanesinin bilişsel, 32 tanesi duyuşsal olduğu, devinişsel kazanımın ise hiç bulunmadığı görülmektedir. Bilişsel kazanımlar kendi içerisinde incelendiğinde en fazla hatırlama ve uygulama basamağından kazanımlara yer verildiği ve en üst düzey kazanımın ise çözümleme basamağında olduğu görülmektedir. Duyuşsal kazanımlar incelendiğinde ise, en çok kazanımın tepkide bulunma basamağında yer aldığı ve en üst düzey kazanımın değer verme basamağında yer aldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi dersi, Bloom taksonomisi, kazanım