Evaluation The Digital Data Of Full Ceramic Crown Preparations


ASLAN İ., TUNA S. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.152-160, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate, measure and evaluate the digital data of tooth preparations, which were obtained from a dental laboratory for the production of allceramic crowns, made by different clinicians. Material-Method: In our study, 444 digital die models belonged to 64 different dentists (30 general dentists, 34 prosthodontists) evaluated. Total occlusal convergence (TOC) angle, abutment height, the configuration of marginal finish line prepared as shoulder or chamfer, the width of marginal finish line and anatomical form preservation of prepared teeth were examined. Results: When the obtained results were evaluated; the mean TOC value was 22.83°, the abutment height was 6.85 mm, preparation ratio of marginal finish line as shoulder or chamfer configuration was 26.4% and preservation ratio of the anatomical form was 70,5% for clinicians. In terms of TOC value and abutment height, the difference between the prosthodontists and general dentists were not statistically significant. Regarding the preparation ratio of marginal finish line as shoulder or chamfer configuration, between the prosthodontists (31.7%) and general dentists (21.8%), difference was found statistically significant. Regarding the preservation ratio of the anatomical form between the prosthodontists (77.1%) and general dentists (64.9%) difference was found statistically significant. Conclusions: There were differences between the values suggested in basic books for tooth preparation parameters and the values of other clinical and laboratory studies similar to our study. Therefore, it is suggested that these proposed values should be revised and updated to more accesible and realistic guidelines. According to the results of this study, it was observed that clinicians did not pay enough attention to the rules of preparation.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir diş laboratuvarındanelde edilen, farklı hekimler tarafından tam seramik kronüretimi için yapılan diş preparasyonlarının dijital verilerininincelenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.Materyal-Metot: Çalışmamızda 64 farklı diş hekimine (30pratisyen, 34 protez uzmanı) ait 444 adet dijital daylı modelin;toplam oklüzal yaklaşım (Total Occlusal Convergence) (TOC)açısı, abutment uzunluğu, marjinal bitim şeklinin basamaklı(shoulder ya da chamfer) olup olmadığı; eğer daylı modeldebasamak bulunuyorsa basamak genişliği ve prepare edilendişin anatomik formunun korunup korunmadığı incelenmiştir.Bulgular: Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, tümhekimlere ait ortalama TOC değeri 22,83°, abutment uzunluğu6,85 mm, marjinal bölgede shoulder veya chamfer basamaklıbir bitim şekli oluşturma oranı %26,4, anatomik formu korumaoranı %70,5 olarak bulundu. Protez uzmanı diş hekimleri ilepratisyen diş hekimleri arasındaki ortalama TOC değeri farkıve protez uzmanı diş hekimleri ile pratisyen diş hekimleriarasındaki abutment uzunluğu farkı istatistiksel olarak önemlibulunmadı. Protez uzmanı diş hekimleri (%31,7) ile pratisyendiş hekimlerinin (%21,8) basamak oluşturma oranlarıarasındaki fark ve protez uzmanı diş hekimleri (%77,1) ilepratisyen diş hekimlerinin (%64,9) anatomik formu korumaoranları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu.Sonuç: Temel kitapların diş preparasyon parametreleri içinönerdiği değerler ve çalışmamızla uyumluluk gösteren diğerklinik ve laboratuvar çalışmaları değerleri arasında farklılıkbulunmaktadır. Bu yüzden önerilen bu değerlerin gözdengeçirilmesi ve klinik olarak daha ulaşılabilir, gerçekçirehberlere güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.Bu çalışmanın sonuçlarına göre, hekimlerin preparasyonkurallarına yeterince dikkat etmedikleri görülmektedir.