EFFICACY OF TYROSINE KINASE INHIBITOR IN HUMAN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA UPCI-SCC-131 CELL LINE: IMATINIB MESYLATE


BAYRAK A. F., BAYRAK Ö.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.27, no.1, pp.21-27, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Introduction: Oral cavity cancer (OCC), in the subclass of head and neck squamous cell carcinomas, is one of the most common malignancies in the head and neck. More than 90% of OCCs consist of oral cavity squamous cell carcinoma (OCC). Most oral malignancies are diagnosed late and therefore have a high mortality rate. Treatments in late-stage OCC patients are ineffective due to the high risk of recurrence and poor survival. In this context, there is a need for new treatment targets in this area. Platelet-mediated growth factor (PDGF),associated with tumour growth and metastatic features in OCSC, constitutes a potential therapeutic target due to its high expression levels. Imatinib mesylate, a tyrosine kinase inhibitor frequently used in chronic myeloid leukaemia, also targets proteins such as PDGF. In this study, the efficacy of imatinib mesylate on in vitro cell behaviour in OKSHC via PDGF inhibition was investigated. Materials and Methods: The cytotoxic effect of imatinib mesylate at different concentrations on the UPCI-SCC- 131 cell line and its effect on cell migration were investigated. Cells were treated with imatinib mesylate for 48 hours for the cell viability assay, and the WST-1 viability assay reagent was used. A wound healing test was performed for its effect on cell migration, and it was observed under the light microscope for 48 hours. GraphPad Prism and the Image J program were used for the statistical evaluation of the data obtained from the experiments. Results: In the UPCI-SCC-131 cell line, it was observed that imatinib mesylate dose-dependently decreased cell viability while also dose-dependently reducing cell migration. Discussion: In this study, the anti-cancer effect of imatinib mesylate on UPCI-SCC-131 cells was determined. Antiproliferative and anti-migratory effects of imatinib mesylate were observed in the UPCI-SCC-131 cell line. Conclusion: The potential therapeutic effects of imatinib mesylate in OCHS are promising.
Giriş: Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomlarının alt sınıfında bulunan oral kavite kanseri (OKK) baş ve boyunda en sık görülen malignitelerdendir. OKK’ların %90’dan fazlası oral kavite skuamöz hücreli karsinomu (OKSHK)’nundan oluşmaktadır. Oral malignitelerin çoğu geç teşhis edilir ve bu nedenle yüksek ölüm oranına sahiptir. Geç evre OKK hastalarında uygulanan tedaviler, yüksek nüks riski ve kötü sağkalım nedeniyle çok etkili olmamaktadır. Bu bağlamda bu alanda yeni tedavi hedeflerine ihtiyaç bulunmaktadır. OKSHK’unda tümör büyümesi ve metastatik özelliklerle ilişkili olan trombosit aracılı büyüme faktörü (PDGF) yüksek ekspresyon seviyelerine sahip olması sebebiyle potansiyel terapötik hedefleri oluşturur. Kronik myelöid lösemide sıklıkla kullanılan tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib mesilat aynı zamanda PDGF gibi proteinleri de hedefler. Bu çalışmada imatinib mesilatın PDGF inhibisyonu yolu ile OKSHK’da in vitro hücre davranışı üzerindeki etkinliğinin incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: UPCI-SCC-131 hücre hattı üzerinde imatinib mesilatın farklı konsantrasyonlarında sitotoksik etkisi ve hücre migrasyonuna etkisi incelenmiştir. Hücre canlılığı deneyi için hücreler, 48 saat imatinib mesilat ile muamele edilmiş ve WST-1 canlılık analizi reaktifi kullanılmıştır. Hücre migrasyonuna etkisi için yara iyileşmesi deneyi yapılmış, 48 saat ışık mikroskobunda gözlenmiştir. Deneylerden elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesi için GraphPad Prism ve İmage J programı kullanılmıştır. Bulgular: UPCI-SCC-131 hücre hattında imatinib mesilat, doza bağımlı olarak hücre canlılığını azaltırken yine doza bağımlı olarak hücre migrasyonunu da azalttığı gözlenmiştir. Tartışma: Bu çalışmada, imatinib mesilatın UPCI-SCC-131 hücreleri üzerindeki anti-kanser etkisi belirlendi. İmatinib mesilatın UPCI-SCC-131 hücre hattında anti-proliferatif ve anti-migratif etkileri gözlenmiştir. Sonuç: İmatinib mesilatın OKSHK’da potansiyel terapötik etkileri umut vericidir.