Identifying fertility quality of life and affecting factors of infertile women


DAĞLAR G., Bilgic D., ÇAKIR D.

ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.19-28, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study aimed to identify fertility quality of life and affecting factors of infertile women. Methods: The sample of the cross-sectional study consisted of 172 infertile women who applied to the gynecology outpatient clinics in a Training and Research Hospital. Data were collected using Personal Information Form and the Fertility Quality of Life Questionnaire (FertiQol). Results: 67.4% of them were diagnosed with primary infertility, 32.6% of them were diagnosed with secondary infertility, and 54.1% of them were due to female infertility. The FertiQol total mean score was 71.62±10.92, the core FertiQol mean score was 68.19±14.36, and the treatment FertiQol mean score was 65.38±11.50. Primary infertile women had higher overall total and treatment environment subscale scores of the treatment FertiQol (p<0.05). Educational level, being relative with husband, presence of chronic illness, and thinking about adoption influenced the total FertiQol score (p<0.05). The total FertiQol score was higher for those who were high school graduates, were not related to their husbands, had chronic diseases and did not think about adoption. In the regression analysis, it was determined that the presence of chronic disease had a negative effect on the FertiQol total score. Conclusion: The FertiQol overall mean score of infertile women was above the average, and the treatment FertiQol mean score was lower than the core FertiQol. The presence of chronic disease adversely affects fertility quality of life. While providing care to infertile women, the midwife/nurse should evaluate the effect of the treatment process on women’s fertility quality of life, and perform practices that increase their fertility quality of life. In order to increase the quality of life of infertile women, it can be recommended to provide care with a holistic approach and to organize training programs to improve the quality of life of infertile women with chronic diseases.
Amaç: Araştırmada, infertil kadınlarda fertilite yaşam kalitesi ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Yöntemler: Kesitsel olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum polikliniklerine başvuran 172 infertil kadın oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Fertilite Yaşam Kalitesi Ölçeği/Fertility Quality of Life Questionnaire (FertiQol) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Kadınların %67,4’ü primer %32,6’sı ise sekonder infertilite tanısı almış olup %54,1’inin infertilite nedeni kadın kaynaklıdır. FertiQol ölçeği toplam puan ortalaması 71,62±10,92; çekirdek modülü puan ortalaması 68,19±14,36; tedavi modülü puan ortalaması da 65,38±11,50’dir. Primer infertil kadınların, tedavi modülünün genel toplam ve tedavi çevresi alt boyutu puanı daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). FertiQol ölçeği toplam puanını eğitim durumu, eş ile akrabalık durumu, kronik hastalık varlığı ve evlat edinmeyi düşünme etkilemiştir (p<0,05). Lise mezunu olan, eşiyle akrabalığı olmayan, kronik hastalığı olan ve evlat edinmeyi düşünmeyenlerin FertiQol ölçeği toplam puanı daha yüksektir. Yapılan regresyon analizinde kronik hastalık varlığının FertiQol toplam puanı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Sonuç: İnfertil kadınların FertiQol ölçeği genel puan ortalaması ortalama düzeyin üzerinde olup tedavi modülü puan ortalaması çekirdek modülü puan ortalamasından daha düşüktür. Kronik hastalık varlığı fertilite yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ebe/hemşire infertil kadınlara bakım verirken tedavi sürecinin kadının fertilite yaşam kalitesine etkisini değerlendirmelidir. İnfertil kadınların yaşam kalitesini artırmak için bütüncül yaklaşımla bakım verilmesi ve kronik hastalığı olan infertil kadınların yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.