Çevrimiçi Mikro-Öğretim Uygulamaları: Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Destekli Etkinliklerinin İncelenmesi


Bozkurt G., Yiğit Koyunkaya M.

4. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 11 - 12 November 2022, pp.217-227

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217-227
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Covid-19 dönemi ile birlikte gerçek sınıf-içi ortamlarda yapılabilen tüm uygulamalar çevrimiçi ortamlara taşınmış ve bu süreçte çevrimiçi ortamların eğitim ve öğretimde etkililiği araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı da ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının Covid-19 döneminde yürütülen öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen mikro-öğretim uygulama süreçlerinin incelenmesidir. Dinamik Geometri Etkinlik Analiz çerçevesi bu çalışmanın teorik altyapısını oluşturmaktadır. Bu çerçeve matematik eğitiminde teknolojik ortamda geliştirilen ve uygulanan etkinlikleri iki temel bileşen altında incelemek için kullanılır: (1) Matematiksel derinlik ve (2) Teknolojik eylemin çeşidi. Çerçevede matematiksel derinlik bileşeni etkinlikteki yönlendirme sorusunun (prompt) hizmet ettiği matematiksel amacın seviyesini temsil etmektedir. Teknolojik eylemin çeşidi ise hedeflenen matematiksel derinliğe ulaşma sürecinde kullanılacak olan teknolojik eylemin çeşidine odaklanmaktadır. Nitel araştırma paradigması benimsenen bu çalışma durum çalışması yöntemi ile desenlenmiştir. Bu çalışmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programı dördüncü sınıfından öğrenim görmekte olan iki öğretmen adayıdır. Araştırma sürecinde öğretmen adaylarından dinamik matematik yazılımlarından GeoGebra programı kullanılarak etkinlik geliştirmeleri ve bu etkinliklerin çevrim-içi ortamda mikro-öğretim uygulamalarını yapmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından bir tanesi 7. Sınıf kazanımlarından dairede alan öğretimi ile ilgili bir etkinlik geliştirirken diğer öğretmen adayı ise yine 7. Sınıf kazanımlarından eşkenar dörtgenin alanı ile ilgili teknoloji destekli etkinlik geliştirmiştir. Öğretmen adaylarının geliştirmiş oldukları teknoloji destekli etkinlikler ve bu etkinliklerin çevrimiçi ortamda yapılan mikro-öğretim süreçlerinin video kayıtları çalışmanın veri grubunu oluşturmaktadır. Veri grubundan geliştirilen etkinlikler doküman analizi yöntemi ile incelenirken, öğretmen adaylarının mikro-öğretim kayıtları video metodolojisi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde, yüz yüze yapılan mikro-öğretim uygulamalarını temel alan çalışmalarda olduğu gibi farklı bir öğretim ortamı olan çevrimiçi ortamlarda yapılan mikro-öğretim uygulamalarının da öğretmen adaylarının öğretme beceri ve bilgilerine olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle bu çalışmada öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamda mikro-öğretim uygulaması yapmalarının GeoGebra yazılımını kullanarak etkinlik geliştirme ve bu etkinlikleri öğretme becerilerine katkı sağladığını göstermektedir.