LİDERLİK YETKİNLİKLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI: Y KUŞAĞI PERSPEKTİFİNDEN NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Tolay E., Kırklar O.

International Journal of Management and Social Researches, vol.10, no.20, pp.12-32, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı, farklı kültürlerde yetişmiş Y kuşağı bireylerin etkili bir liderde bulunması gereken yetkinliklere ilişkin görüşlerini öğrenmek ve kültürler arası karşılaştırma yaparak örtüşen ve farklılaşan beklentileri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, üç kıtadan ve 16 ülkeden 96 Y kuşağı bireye ulaşılarak nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Kültürler arası karşılaştırma için GLOBE araştırmasındaki bölgesel sınıflandırma esas alınmış ve böylece Latin Amerika, Latin Avrupa, Doğu Avrupa ile Türkiye kümeleri oluşturulmuştur. Veriler MAXQDA 2022 programı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda 2446 kod ve altı yetkinlik kategorisi elde edilmiştir. Çapraz tablo analizi sonucunda, Doğu ve Latin Avrupa’da en sık dile getirilen yetkinliklerin psiko-sosyal yetkinlikler olduğu; Latin Amerika’da yönetsel yetkinliklerin ve Türkiye’de ise girişimcilik yetkinliklerinin öne çıktığı görülmüştür. Türkiye kümesinin diğer üç kültür kümesi ile ikili biçimde karşılaştırıldığı iki vaka modeli analizi sonucunda ise yönetsel yetkinlik kategorisi dışındaki tüm kategorilerde Türkiye-Doğu Avrupa arasındaki yakınsamanın yüksek olduğu saptanmıştır.