İstol zovaniye Sinonimov v Karaimskom Yazık


GÜLSEVİN S.

Svyatıni i Problemı Sohraneniya Etnokul’turı Krımskih Karaimov Karayev, Materialı Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, Simferopol, Ukraine, 14 September 2007 - 17 September 2017, pp.61-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Simferopol
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.61-67
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No