BESİN YÜKLEME TESTİNDE RİSKLER


Creative Commons License

Al S., Kangallı Boyacıoğlu Ö.

21. Pediatri & 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.29-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29-30
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Besin alerjisi tanısında ve tolerans gelişiminin belirlenmesinde çift kör plasebo kontrollü besin provokasyon testleri(ÇKPKBP) altın standart tanı yöntemidir. Ancak ÇKPKBP testleri zaman alıcı ve pahalı testler olduğundan çoğunlukla alerji kliniklerinde açık yükleme oral besin provokasyon testleri yapılmaktadır. Açık yükleme testleri hafif deri reaksiyonlarından hayatı tehdit eden ağır alerjik reaksiyonlara kadar gidebilen klinik tablolara neden olabilmektedir. Amacımız oral besin provokasyon testi sırasında gelişen reaksiyonların sıklığını, şiddetini, tedaviyi, atopi öyküsü, alerji tanısı sırasında uygulanan testlerin değerlendirilmesi ve tüm bu faktörlerin anafilaksi ve diğer alerjik reaksiyon gelişimi ön görebilirliği ile ilişkisini belirlemektir. Gereçler ve YÖNTEM: Kliniğimizde 2018-2019 yılları arasında açık yükleme oral provokasyon testi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. SPSS 22.0 programı kullanılarak veriler ki-kare ve t testi ile değerlendirildi. P<0,05 anlamlı kabul edildi. BULGULAR: Provokasyon testi yapılan 48 hastanın 17(%35,4)’sinde reaksiyon gelişti. Ortanca yaş 12,63 ay (2-84 ay aralık) %58,3’ü sezaryenle ve %75,7’si miadında 3240 ±619 gr olarak doğmuştu. 14 (%29,2) hastada süt, 13(%27,1) yumurta, 20 (%40,1) süt+yumurta, bir hastada balık alerjisi vardı. 12(%25) hastada süt ve/veya yumurta dışında çoklu besin alerjisi(en sık kuruyemiş) belirlendi.. Reaksiyon gelişen 17(%35,4) olgunun 15(%31,3)’ünde deri reaksiyonu, 4(%8,3)’ünde gastrointestinal sistem bulguları, 10(%20,8)’inde solunum bulguları görüldü. 7(%14,6) olgu provokasyon testi sırasında anafilaksi olarak değerlendirildi. Provokasyon testi yaptığımız çocuklarda hışıltı/astım, alerjik rinit, atopik dermatit, ilaç alerjisi bulguları olmayan olgularda besin provokasyon testi sırasında reaksiyon gelişmesi ihtimali daha yüksek belirlendi(P=0,016). Atopik dermatit(AD) bulguları olmayan grup’ta, AD bulguları olan gruba göre anlamlı düzeyde provokasyon testinde reaksiyon geliştirmişti(p=0,001). Tanı anında karışık besin FX5 spesifik IgE (P=0,032), süt deri prik testi(DPT)(P=0,001), süt prik to prik(PTP)(p=0,001) anlamlı bulundu. Provokasyon testi öncesi yumurta sarısı DPT (p=0,028), süt PTP(p=0,028), yumurta sarısı PTP(p=0,04) her iki grup arasında reaksiyon gösterenlerde anlamlı farklılık gösterdi. SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda besin alerjisi olup başka atopik hastalığı olmayan ve besin alerjisine eşlik eden atopik dermatiti olmayan çocuklarda besin provokasyon testi sırasında anafilaksi ve diğer tip 1 alerjik reaksiyonların gelişme ihtimali daha yüksek bulunmuştur. Besin alerjisi provokasyon testi sırasında reaksiyonu olabileceğini öngörebilen en uygun testin PTP testi olduğu saptanmıştır. Özellikle süt alerjisi olan çocuklarda PTP dışında DPT ön görebilirlik düzeyi anlamlı saptanmıştır.