Investigation of Phospholipase Activity in Candida albicans Strains Isolated From Blood and Oral Cavity Specimens


Creative Commons License

Tunç B., Demiray Gürbüz E., Doluca Dereli M.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.51, no.1, pp.50-60, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: The aim of the present study was to investigate and compare the phospholipase B1, B2, C1 and D1 activities in C.albicans strains isolated from blood cultures and oral cavity specimens. Method: Phospholipase activity of the strains was examined by plate method and reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PZT). Results: Twenty-six (86.7%) strains isolated from blood and 24 (80.0%) from oral cavities revealed phospholipase activity by plate method. No statistically significant difference (χ2 =0.48; p=0.49) was observed between the groups. However statistical difference was determined between the mean Pz values (0.6138±0.9823; 0.6988±0.9910) (p=0.007). PLB1 expression was detected in all (100%), PLB2 in 29 (96.7%) and 30 (100.0%), PLC1 in 27 (90%) and 22 (73.3%), PLD1 in 27 (90.0%) and 21 (70.0%) of blood and oral strains, respectively. While no significant difference was detected between PLB1 expression values of the groups (t=-0.307; p=0.760), PLB2 and PLC1 expressions were found to be significantly higher in blood (p=0.043) and oral cavity isolates (p<0.001), respectively. No difference was observed between PLD1 expressions (p=0.732). PLB1, PLB2, PLC1 and PLD1 expressions were 100%, 81.7%, 71.6% and 76.7% in agreement with the plate method. The agreement was 83.3% when all the phospholipase genes were considered. No correlation was detected between the Pz values and phospholipase expressions (p=0.602; p=0.555; p=0.241; p=0,096, respectively). Conclusion: The high rates of phospholipase activity of the C.albicans isolates in our study, support the important roles of these enzymes in virulence. Our results may indicate that phospholipase enzymes encoded by PLB2 and PLC1 genes play more important roles for invasive and oral cavity infections, respectively; however large scale studies are needed on this issue

Amaç: Bu çalışmada, kan ve oral kavite örneklerinden soyutlanan Candida albicans suşlarında, konak hücre membranlarındaki fosfolipitleri parçalayan fosfolipaz B1, B2, C1 ve D1 aktivitesinin incelenmesi ve grup farklılıklarının araştırılması amaçlandı. Yöntem: Suşların fosfolipaz aktivitesi, plak yöntemi ve ters transkriptaz polimeraz zincir tepkimesi (RT-PZT) ile araştırıldı. Bulgular: Plak yöntemi ile kan ve oral kavite suşlarının sırasıyla 26 (%86.7) ve 24’ünde (%80.0) fosfolipaz aktivitesi belirlendi. Grupların fosfolipaz olumluluk oranları karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark gözlenmedi (χ2=0.48; p=0.49) ancak Pz ortalamaları (0.6138±0.9823, 0.6988±0.9910) arasında anlamlı bir fark saptandı (p=0.007). RT-PZT ile kan ve oral izolatların tümünde (%100) PLB1, sırasıyla 29 (%96.7) ve 30 (%100.0)’unda PLB2, 27 (%90.0)’si ve 22 (%73.3)’sinde PLC1, 27 (%90.0) ve 21 (%70.0)’inde ise PLD1 ekspresyonu belirlendi. PLB1 ekspresyonu açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmazken (t=-0.307; p=0.760), PLB2 ekspresyonu kan izolatlarında anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.043). PLC1 ekspresyon düzeyi oral suşlarda anlamlı derecede yüksek (p<0.001) saptanırken, PLD1 ekspresyonu açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (p=0.732). PLB1, PLB2, PLC1 ve PLD1 ekspresyonunun fenotipik yöntemle sırasıyla %100, %81.7, %71.6 ve %76.7 oranlarında; tüm genlerin ekspresyonu dikkate alındığında da %83.3 uyumlu olduğu görüldü. Pz değerleri ile fosfolipaz genlerinin ekspresyon düzeyleri arasında bir korelasyon saptanmadı (sırasıyla p=0.602; p=0.555; p=0.241; p=0.096). Sonuç: Çalışmamıza alınan C. albicans izolatlarında yüksek oranlarda fosfolipaz aktivitesinin belirlenmesi, bu enzimlerin üretiminin virulans açısından önemli bir rol oynadığını desteklemekte olup, bulgularımız doğrultusunda PLB2 ve PLC1 enzimlerinin sırasıyla invaziv ve oral enfeksiyonlarda daha etkin olduğu söylenebilir, ancak bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim söz konusudur.