Uzaktan Eğitim Sürecinde 8. Sınıf Sınav Grubu Öğrencilerinin Akademik Durumlarına ilişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri


Creative Commons License

Erakın B., Şahin Fırat N.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, İzmir, Turkey, 11 May 2022, pp.757

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.757
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgınıyla beraber uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu çalışmada 2020-2021 öğretim yılında 8. sınıf sınav grubu öğrencilerinin ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları durumlara ve bu durumların öğrencilerin akademik başarılarını nasıl etkilediğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Covid-19 salgını sürecinin eğitime etkisine ilişkin pek çok araştırma olmakla birlikte, sınav grubu öğrencileri ile öğretmen görüşlerine dayanarak salgın sürecinde ne gibi durumlar yaşandığının ve bu yaşananların öğrenci başarısına etkisinin araştırıldığı araştırmalara rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırmanın sonuçlarının hem alanyazındaki boşluğu dolduracağı hem de eğitim politikacıları ve uygulayıcıları için önemli bir veri oluşturacağı düşünülmektedir. Araştırmanın problem cümlesi; “8. sınıf sınav grubu öğrencilerinin ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları durumlara ve bu durumların öğrencilerin akademik başarılarını nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise şöyledir? Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları olumlu-olumsuz durumlara ilişkin görüşleri nasıldır? 8. sınıf sınav grubu öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları olumlu-olumsuz durumlara ilişkin görüşleri nasıldır? Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları olumlu-olumsuz durumların 8. sınıf sınav grubu öğrencilerinin akademik başarılarına etkisine ilişkin görüşleri nasıldır? 8. sınıf sınav grubu öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları olumlu-olumsuz durumların kendi akademik başarılarına etkisine ilişkin görüşleri nasıldır? Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılacaktır. İzmir ili, Gaziemir ilçesindeki iki özel ve iki devlet ortaokulunda 2020-2021 öğretim yılında görev yapan farklı branşlardan 8 öğretmen ile bu okulların 8. sınıflarında öğrenim görmüş olan 8 öğrenciden veri toplanacaktır. Veriler araştırmacılarca geliştirilecek olan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilecektir. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından içerik analiziyle analiz edilip sunulacaktır. Ulaşılan bulgular tartışıldıktan sonra bu bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilecektir.