Bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının farmakovijilans ve advers ilaç reaksiyonları hakkında bilgi, tutum ve davranışları


Arıcı M. A., Şimşek O., İncir C., Gelal A., Tunçok Y., Uçku Ş. R., ...More

26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2021, pp.420-421

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.420-421
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampüsünde görev yapan hekim ve hemşirelerin farmakovijilans (FV) ve Advers İlaç Reaksiyonları (AİR) konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada anket dört bölüme ayrılmıştır: Sağlık çalışanlarının 1.demografik özellikleri, FV ve AİR ile ilgili 2.bilgi, 3.tutum ve 4. davranışları değerlendirilmiştir. Bilgi düzeyi bağımlı değişkendir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler (sağlık çalışanlarının demografik özellikleri) arasındaki ilişki t-testi, bilgi düzeyi ile tutum arasındaki ilişki korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Sağlık çalışanlarına dağıtılan 819 anketten 466'sı (%56.9) yanıtlanmıştır. Anketi cevaplayanların yarıdan fazlası ( %59.2) hekimdir. Sağlık çalışanlarının toplam ortalama bilgi puanı 14.1 ± 3.2 olarak bulunmuştur. Hekimlerin ve hemşirelerin çoğu, AİR'larının rapor edilmesi gerektiği (%93.5 ve %98.3) ve AİR raporlamasının hasta güvenliğini artırdığı (%90.8 ve %92.3) konularında hemfikirdir. Korelasyonda bilgi ve tutum puanları arasında zayıf-pozitif bir ilişki bulunmuştur (R=0.224, p<0.001). Sağlık çalışanlarının yaklaşık üçte biri (%37.8) günlük pratikleri sırasında AİR ile karşılaştıklarını beyan etmişlerdir. Sonuç: Bir üniversite hastanesinde çalışan Sağlık çalışanlarının FV ve AİR konularında bilgileri sınırlı; ancak tutumları olumludur. Sağlık çalışanlarının, özellikle bilgi puanı yüksek olanların olumlu tutumları, bu konuda eğitimin önemini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Farmakovijilans, Advers İlaç Reaksiyonu, Sağlık Çalışanları, bilgi, tutum, davranış