İkı̇dı̇llı̇ Öğrencı̇lerı̇n Türkçe Dersı̇ Dı̇nleme Becerı̇sı̇ne İlı̇şkı̇n Özyeterlı̇klerı̇: Ölçek Gelı̇ştı̇rme Çalışması


İŞCİ C., AKKAYA N.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.13, no.27, pp.891-905, 2018 (Peer-Reviewed Journal)