Evaluation of the knowledge and behavior of disabled university students about sexual health depending on their attachment to their parents


Taylan B., Yağcan H.

ULUSAL ENGELSİZ YAŞAM KONGRESİ – (BFLC22), Mersin, Turkey, 25 - 26 May 2022, vol.1, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışma engelli üniversite öğrencilerinin ana-babaya bağlanma durumları ile cinsel sağlık bilgi ve tutumlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Metod: Tanımlayıcı, kesitsel ve korelasyonel tipte olan çalışma Eylül 2020 – Eylül 2021 tarihleri arasında 100 engelli üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma verileri ‘Ana Babaya Bağlanma Ölçeği’, ‘Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri’ içinde bulunan ‘Cinsel Sağlık Bilgi Testi’, ‘Cinselliğe İlişkin Tutum Ölçeği’, ‘Cinsel Sağlık ve Kişisel Hijyene İlişkin Tutum Ölçeği’, ‘Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği’, ‘Cinsel İstismara İlişkin Tutum Ölçeği’ ve ‘Birey Tanılama Formu’ kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama araçları çevrimiçi ankete dönüştürülerek engelli koordinatörlüğü olan üniversitelerin, koordinatörlükleri aracılığıyla öğrencilerin mail hesaplarına gönderilerek veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde Shapiro Wilk testi, Bağımsız Örneklem t testi, Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %64’ü kadın, %55’i 21-25 yaş arasında %69’u sağlık bilimleri öğrencisi, %86’sı fiziksel engelli ve %68’inin büyüme sürecinde her iki ebeveyn eşit katılım göstermiştir. Aynı zamanda öğrencilerin %39’u CYBH eğitimi almış, %52’si bu eğitimi kısmen yeterli bulmuş, %81’i cinsel/üreme sağlığı eğitimini yararlı bulmakta ve %91’i bu konuda bir danışma birimi olmasını istemektedir. Katılımcıların %60’ı annelerine, %58.75’i babalarına olumlu bağlanmaktadır. Anababaya Bağlanma Ölçeği/Anne boyutu ile Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri içinde yer alan Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği arasında anlamlı pozitif ilişki, Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği/Baba boyutu ile Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri içinde yer alan Cinsel Sağlık ve Kişisel Hijyene İlişkin Tutum ölçeği ile anlamlı pozitif bir ilişki, Cinselliğe İlişkin Tutum ölçeği ile negatif bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Katılımcıların %84’ü cinsellik hakkında konuşmayı ayıplamakta, %67’si cinselliği utanılacak bir şey olarak görmektedir. Engelli öğrencilerin toplumsal cinsiyet tutumlarının geleneksel yapıda olduğu görülmüştür. Sonuç: Engelli üniversite öğrencilerinin ana-babaya bağlanma durumunun, cinsel sağlık ve bilgi tutumlarını etkilediği görülmüş, literatürde bu konuda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır, konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.