GÜNÜMÜZ TÜRK VE AZERBAYCAN MÜZİĞİNDE MAKAM VE MUĞAM KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ (A COMPARATIVE EVALUATION OF THE CONCEPTIONS OF MAKAM AND MUGHAM IN TODAY’S TURKISH AND AZERBAIJAN MUSIC)


Dolgun Ildız A., Özlük N.

ASOSJOURNAL The Journal of Academic Social Science, no.0, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalede, ortak kültür kökenli iki ülke olarak, Türkiye ve Azerbaycan geleneksel müzikle-rinde mevcut bulunan kuramsal terimlerin doğru kullanılması ve anlaşılmasının, müzikteki eği-tim ve performans iletişimindeki önemi üzerine odaklanılmıştır. Bilindiği gibi günümüzde var olan konservatuvar ve müzik okullarındaki öğrenci değişim programları ve teknolojinin sağla-dığı olanaklarla iki ülkenin müzik insanları daha sık iletişim halinde olabilmektedirler. Ancak burada müzikteki kuramsal ifadelerin doğru kullanılabilmesi ve bilginin doğru aktarılabilmesi müzik eğitimcileri ve öğrenciler arasındaki sözlü ve yazılı iletişimde önemli rol oynamaktadır. Özellikle geleneksel malzemeleri evrensel boyutta kullanma eğilimli bestecilerin bu konuya oldukça ilgili olduğu düşünülürse konunun önemi daha da artmaktadır. Bununla ilgili müzik kuram-kavramsal farklılıkların bu tip bir iletişim akışında zaman zaman tıkanıklıklara, müzik eğitiminde, bestecilikte ve hattâ performanslarda anlama/anlaşılma yetersizliği nedeniyle bir takım yanlış uygulamalara neden olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sözlük, etimolojik ve müzik-kuramsal incelemeler ile bu problemlerin çözümüne yönelik ipuçları yakalanarak, var olan ben-zerliklerle de harmanlanarak alternatif önerilere yer verilmiştir.