Kadınlarda Şiddeti Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme


İKİZ F. E., SAKARYA ÇINKI Ö.

ASOS Yayinevi Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.34, pp.332-352, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to systematically review the studies examining the effectiveness of programs applied to prevent violence against women. For this purpose, the keywords of "violence", "woman", "prevention", "intervention", "psycho-education" have been searched in the databases of Ulakbim, Wiley, Science Direct, Ebscohost, Springer Link, and Oxford Academic both in Turkish and English. As a result of the literature review, a total of 1904 studies that deal with violence against women and include applications have been identified. Six articles were included in the study, using the PRISMA Guidelines and evaluated within the scope of the specified inclusion and exclusion criteria. Selected studies, research designs and groups, how these groups were determined, the number of sessions, their duration and content, the measurement tools used and the results obtained were systematically reviewed. It has been determined that the studies examined have positive effects on the attitudes and behaviors of women who have been subjected to violence. 

Bu çalışmanın amacı, kadınlarda şiddeti önlemeye yönelik olarak uygulanan programların etkililiğini inceleyen araştırmaları sistematik olarak gözden geçirmektir. Bu amaçla Ulakbim, Wiley, Science Direct, Ebscohost, Springer Link, Oxford Academic veri tabanlarında “şiddet”, “kadın”, “önleme”, “müdahale”, “psiko-eğitim” anahtar kelimeleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce olarak alan yazın taraması yapılmıştır. Yapılan alan yazın taraması sonucunda toplamda 1904 kadına yönelik şiddeti ele alan ve uygulama içeren çalışma PRISMA Rehberi kullanılarak ve belirlenen dahil etme ve dışlama kriterleri kapsamında değerlendirilerek 6 makale çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Seçilen çalışmalar, araştırma desenleri ve grupları, bu grupların nasıl belirlendiği, oturum sayıları, süreleri ve içerikleri, kullanılan ölçme araçları ve ulaşılan sonuçlar sistematik olarak gözden geçirilmiştir. İncelenen araştırmaların şiddet gören kadınların tutum ve davranışları üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.