Bölgesel Kalkınma İçin Sürdürülebilir Tarım: Dijitalleşme, Açık Veri Ve İş Zekası Teknolojisinin Getirileri


Creative Commons License

Damar M., Kabakuş A. K.

in: Sürdürülebilir Kalkınmada Tarımsal Faaliyetlerin Yeri Ve Önemi, Ömer Faruk ASLAN,Elif GÖVEZ, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.215-240, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Efe Akademi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.215-240
  • Editors: Ömer Faruk ASLAN,Elif GÖVEZ, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bölgesel Kalkınma İçin Sürdürülebilir Tarım: Dijitalleşme, Açık Veri Ve İş Zekası Teknolojisinin Getirileri

Bugün karşı karşıya olduğumuz çevresel zorlukların büyüklüğü dikkate alındığında, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sağlam sürdürülebilirlik uygulamaları geliştirmek için pek çok farklı paydaşın katılımını gerektirmektedir (Beaudoin vd., 2022). Tarım sektörü bu zorluklardan en yoğun etkilenen sektörlerden birisi olarak ifade edilebilir. Sektörün tüm canlılara ve ekosisteme müthiş etkisi ile sürdürülebilir bir dünya düzeni için kritik konumu ile özel bir ilgi gösterilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye gibi halkın büyük bir bölümünün gelirinin tarımsal üretime bağlı olduğu ülkelerde tarım sektörü daha da önem arz emektedir. Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörü, hızla küreselleşen dünya ekonomisi içinde ve hızla artan rekabet ve değişen pazar şartları etkisi ile önemini daha da artırmaktadır (Doğan vd., 2015). Tarım sektörü dünya çapında stratejik önemi ile benzersiz bir sektördür. Hem vatandaşlar (tüketiciler) hem de ekonomi (bölgesel ve küresel) için çok önemlidir ve ideal olarak tüm sektörü etkileşim halindeki kuruluşlardan oluşan bir ağ haline getirmelidir. Kırsal alanlar, tarım-gıda ve çevre sektörleri açısından özel bir öneme sahiptir ve bu kapsamda özel olarak ele alınmalıdır (Rezník vd., 2015). Tarımsal üretim insanlığın ihtiyacı olan gıda üretimi için temel konumda yer almaktadır. Gıda üretimi bilgi ve enformasyon yoğun bir süreçtir. Geçmişte, çiftçiler gözlemlere, deneyime ve bir nesilden diğerine aktarılan geleneksel bilgilere dayanarak sezgisel olarak hareket ederek üretimin birçok yönünü yönetebiliyorlardı. Fakat içinde bulunduğumuz çağda tedarik süreçlerinden, üretilen ürünün pazarlamasına çok daha karmaşık süreçleri içinde barındırmaktadır. Ayrıca, çiftçiler, tedarikçiler, taşeronlar, gıda işleyicileri ve dağıtımcıları içeren bir paydaş ağında işbölümü ve görevler, nüfusa gıda tedarikinin güvence altına alınmasında ortak bir ilke haline gelmiştir (Subirats-Coll vd., 2022). Çiftçilik olarak da bilinen tarım terimi, belirli bitkilerin yetiştirilmesi ve evcilleştirilmiş hayvanların (hayvancılık) yetiştirilmesiyle elde edilebilecek gıda, yem, lif ve diğer arzu edilen ürünleri üretme sürecini ifade eder ve tarım sektörünün mihenk taşıdır. Tarım sektörü, diğer sektörler ve insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisi ve etkisi nedeniyle ekonomideki en önemli sektörlerdendir (Data Europa, 2019). 216Sarker ve diğerleri (2019) çalışmalarında, dijital tarımı, tarım ürünleri, balıkçılık ve hayvancılık açısından sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlayan modern teknolojiyi kullanan bir tarım türü olarak ifade etmiştir. Günümüzde tarım sektörü gün geçtikçe gelişen teknolojilerden faydalanarak barındırdığı süreçlerde iyileştirmeye gitmeye gayret göstermektedir. Modern tarım uygulamaları ile kendini çağın teknolojik gelişimleri ile güncellemektedir. Wang (2011) modern tarım konusunda, modern tarım teknolojisi ve teknik donanımı ile modern bir yönetim şekline sahip tarım türü olarak ifade etmiştir. Modern tarımın ana türü olarak dijital tarım, modern tarımın gelişmesi için temel teknik destektir ve modern tarıma yeni bir çağda işaret etmektedir. Geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş için bilgiye dayalı ve dijital teknolojiden faydalanan bir sistem gereksinimini ortaya koymuştur. Dijital tarımın dijitalleşmesi, gelecekte artan büyük bir nüfusu beslemek için bir çözüm olabileceğini ve büyük veri teknolojisinin de tarım sektörünü dijitalleştirmek için önemli bir araç olduğunu ifade etmiştir (Sarker vd., 2019). Büyük verinin raporlanması, işlenmesi, verinin kurumsal yönetim süreçlerinde bir destek elde edilebilmesi için iş zekası teknolojisi önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İş zekası uygulamaları, karar desteği, veri madenciliği, veri ambarı, puanlama, pano oluşturma ve finansal analiz gibi faaliyetleri desteklemektedir (Hedgebeth, 2007). Dolayısı ile tarımsal verinin toplanıp işlenmesi ve bu veriden yöneticilerin süreçlerinde daha etkin karar vermelerini için girdi oluşturmaları değerli görülmektedir. Elbette toplanan verilerin alan uzmanlarının erişimine açmak, bunu kullanışlı ve alan uzmanların ihtiyaçlarına giderici şekilde sunmak bir diğer kritik faaliyettir. Bölüm içerisinde sırasıyla Türkiye’nin tarımsal üretimi genel istatistiksel güncel veriler ile ortaya konulmuş, tarım ve açık veri başlığı ile tarımsal üretim için açık veri ortamlarının dünyadaki örnekleri değerlendirilmiş, literatürde ilgili teknolojiler ve tarımsal üretim çerçevesindeki örnek ve dikkat çalışmalar okuyucu ile paylaşılmıştır. Yöntem bölümünde çalışmanın uygulama ayağında gerçekleştirdiğimiz tarımsal üretime yönelik açık veri örnekleri üzerinden geliştirilen iş zekası uygulamasında izlenen yol açıklanmıştır. Ayrıca saha görüşmesinden elde edilen geri bildirimi araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. Uygulama ve tartışma bölümünde yukarıda da ifade edildiği gibi iş zekası uygulaması olası etkileri, veri setinin özellikleri dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Bu sayede Türkiye içindeki açık veri sitelerinin daha nitelikli veri sunabilmesi için bir değerlendirme konulmuştur. Son bölümde ise konu hakkında genel bir sonuç ve yapılan bütün çalışmanın deneyim ve tecrübesi ışığında daha sürdürülebilir bir tarımsal üretimin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için öneriler ortaya konulmuştur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustainable Agriculture for Regional Development: The Yields of Digitalization, Open Data and Business Intelligence Technology

Given the magnitude of the environmental challenges we face today, it requires the participation of many different stakeholders to develop socially, culturally and economically sound sustainability practices (Beaudoin et al., 2022). The agricultural sector can be expressed as one of the sectors most heavily affected by these difficulties. The sector emerges as an area that requires special attention with its great impact on all living things and ecosystems, and its critical position for a sustainable world order. The agricultural sector is even more important in countries such as Turkey, where the income of a large part of the population depends on agricultural production. The agricultural sector, which plays an important role in the development of countries and societies, increases its importance in the rapidly globalizing world economy and with the effect of rapidly increasing competition and changing market conditions (Doğan et al., 2015). The agricultural sector is a unique sector with its strategic importance worldwide. It is crucial to both citizens (consumers) and the economy (regional and global) and should ideally make the entire industry a network of interacting organisations. Rural areas have a special importance in terms of agri-food and environmental sectors and should be handled in this context (Rezník et al., 2015). Agricultural production is in the basic position for the food production that humanity needs. Food production is a knowledge and information intensive process. In the past, farmers were able to manage many aspects of production by acting intuitively, based on observations, experience and traditional knowledge passed down from one generation to the next. However, in our age, it includes much more complex processes from procurement processes to marketing of the produced product. In addition, division of labor and duties in a stakeholder network that includes farmers, suppliers, subcontractors, food processors and distributors have become a common principle in securing food supply to the population (Subirats-Coll et al., 2022). The term agriculture, also known as farming, refers to the process of producing food, feed, fiber and other desirable products that can be obtained by growing certain plants and raising domesticated animals (livestock) and is the cornerstone of the agricultural industry. The agricultural sector is one of the most important sectors in the economy due to its impact and impact on other sectors and people's daily lives (Data Europa, 2019). 216Sarker et al. (2019) expressed digital agriculture as a type of agriculture that uses modern technology that provides sustainable agricultural development in terms of agricultural products, fisheries and livestock. Today, the agricultural sector strives to improve its processes by taking advantage of the developing technologies day by day. It updates itself with the technological developments of the age with modern agricultural practices. Wang (2011) defined modern agriculture as a type of agriculture that has a modern management style with modern agricultural technology and technical equipment. As the main type of modern agriculture, digital agriculture is the main technical support for the development of modern agriculture and marks modern agriculture in a new era. It revealed the need for a system based on knowledge and utilizing digital technology for the transition from traditional agriculture to modern agriculture. He stated that the digitization of digital agriculture can be a solution to feed a large growing population in the future and big data technology is an important tool to digitize the agriculture sector (Sarker et al., 2019). Business intelligence technology emerges as an important tool for the reporting and processing of big data and to obtain support in corporate management processes of the data. Business intelligence applications support activities such as decision support, data mining, data warehousing, scoring, dashboard creation and financial analysis (Hedgebeth, 2007). Therefore, it is considered valuable for agricultural data to be collected and processed and for managers to create input from this data to make more effective decisions in their processes. Of course, making the collected data accessible to field experts and presenting it in a useful and responsive way to the needs of field experts is another critical activity. In the chapter, Turkey's agricultural production has been revealed with general statistical current data, examples of open data environments for agricultural production in the world with the title of agriculture and open data have been evaluated, and examples and careful studies within the framework of related technologies and agricultural production in the literature have been shared with the reader. In the method section, the path followed in the business intelligence application developed over the open data examples for agricultural production, which we carried out in the application leg of the study, is explained. In addition, the feedback obtained from the field interview was presented to the researchers' attention. In the application and discussion section, as stated above, the possible effects of business intelligence application are presented by considering the characteristics of the data set.