Evaluation of Third Molar Teeth in Adolescents Aged 12-18


Kılınç G., Şengün Berber E., Bulut G. F., Güney S. E., Tekin E.

30. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 24 - 26 November 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this retrospective study is to investigate the prevalence of third molar teeth (M3) according to maxilla-mandible and right-left distribution in adolescent patients aged 12-18 years.

This study was conducted at Dokuz Eylül University Oral and Dental Health Application and Research Center between 01.11.2022 - 30.04.2023. A total of 598 healty patiens, whom were aged 12-18 age group, selected for the study population by evaluating the patiens panoramic radiographs. Statistical analysis was performed using SPSS

24.0 software.The chi-square test was applied in the comparison of data, and p<0.05 was considered significant.

In the study, 52.9% of the patients were females and 47.5% were males. All four missing M3 teeth rate was 3.1%. The agenesis rate of the righ-left M3 teeth was 9.5% in maxilla and 7.5% in mandible. More M3 agenesis was observed in the maxilla than in the mandible and the difference was statistically significant ( p<0.005). The most common M3 tooth agenesis was observed in the upper- right tooth (14.9%), followed by the upper-left (13.2%), lower-right (11.4%), and lower-left tooth (10.9%). When M3 missing teeth was analyzed by gender, the difference was not significant (p>0.005)

Knowing the agenesis of third molars at an early age involves dentists and patients in terms of choosing treatments for children with dentoalveolar deficiency.In addition, the existence of these teeth is also important in anthropology.

Keywords: prevalence, adolescent, agenesis, third molar

Bu retrospektif çalımanın amacı, 12-18 yaş arası adolesan hastalarda üçüncü molar dilerin (M3), maksilla-mandibula ile sa-sol çeneler arasındaki görülme prevalansını deerlendirmektir.
Çalı
ma Dokuz Eylül Üniversitesi Aız ve Diş Saı Uygulama ve Aratırma Merkezine 01.11.2022 - 30.04.2023 tarihleri arasında, çeitli nedenlerle müracaat etmi, herhangi bir sistemik hastalıı bulunmayan, 12-18 yaş grubundaki 598 hastanın panoramik radyografi görüntüleri incelenmitir.

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 24.0 programı kullanılarak yapılmıtır. Veriler ki-kare testiyle deerlendirilmi, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,005 olarak kabul edilmitir.
Sonuçlar incelendi
inde, hastaların %52,5'i kız, %47,5'i erkek olarak belirlenmitir. Dört yarım çenede de M3 eksiklii oranı %3,1 olarak saptanmıtır. Her iki yarım çenede M3 eksiklii oranın maksillada %9,5 , mandibulada %7,5 olduu görülmütür. Maksillada mandibulaya göre daha fazla M3 eksiklii görülmüş ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıtır (p<0.005).En sık M3 agenezisi sağ üst dite (%14.9) görülürken, bunu sol üst diş (%13.2), sağ alt diş (%11,4) ve sol alt diş (%10,9) takip etmitir. Cinsiyetle M3 eksiklii arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıtır (p>0.005).

M3 dilerin varlıı veya yokluunun erken yata bilinmesi, dentoalveolar darlıı olan çocuklarda uygulanacak tedavilerin seçilmesi açısından, diş hekimleri ve hastalar için önem taımaktadır. Bunun yanı sıra bu dilerin varlıı, antropolojik olarak da önemlidir.

Anahtar kelimler: prevalans, adolesan, agenezis, üçüncü molar