Lenfatik Yayılımı Olan Malign Melanom Hastalarında Tümör ve Lenf Nodu Patolojilerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Çağlı H. B., Çakmak S., Ulukaya H. E., Terzi M., Babahan T., Demirdöver C.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı , Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Lenfatik Yayılımı Olan Malign Melanom Hastalarında Tümör ve Lenf Nodu Patolojilerinin Değerlendirilmesi Hasan Basri Çağlı, Süleyman Çakmak, Hüseyin Emre Ulukaya, Merve Terzi, Tahir Babahan, Cenk Demirdöver Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir Giriş: Malign melanom insidansı en hızlı artan kanserlerden biri olup tümör cerrahisine yaklaşım geçmişten günümüze değişime uğramıştır. Özellikle cerrahi sınır miktarıyla ilgili radikal yaklaşımlar terkedilmeye başlanmakla birlikte lenfatik yayılıma yönelik hem tanısal hem de cerrahi yaklaşımla ilgili son zamanlarda tartışmalar söz konusudur. Bu tartışmalara yönelik kliniğimizde lenfatik metastazı olan malign melanom hastaları retrospektif olarak incelendi. Primer tümörün prognostik faktörler ile birlikte patoloji sonucu, varsa sentinel lenf nodu veya diğer lenf nodlarının biyopsi patolojileri ile diseksiyon materyallerinin patolojisi değerlendirilerek non-sentinel lenf nodu tutulumunu öngörmeye yönelik faktörler ortaya kondu. Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 20010-2020 yılları arasında lenf nodu diseksiyonu uygulanan 59 erkek(%63.4) ve 34 kadın(%36.6) olmak üzere toplam 93 malign melanom hastası patoloji sonuçlarıyla değerlendirildi. Primer tümörün breslow kalınlığı, clark evresi, mitoz sayısı ile birlikte regresyon, lenfovasküler invazyon varlığı incelendi ve lenfatik yayılım ile bu parametrelerin korelasyonu değerlendirildi. Ayrıca sentinel lenf nodu patolojileri izole tümör hücreleri, mikrometastaz ve makrometastaz olarak gruplandırılarak diseksiyon materyaliyle elde edilen non-sentinel lenf nodlarının tutulumuyla ilişkisi ortaya kondu. Bulgular: Yaş ortalaması 51.2(6-76) olan 59’u erkek (%63.4) ve 34’ü kadın (%36.6) olmak üzere lenf nodu diseksiyonu yapılan toplam 93 malign melanom hastası tespit edildi. Primer tümör uygun cerrahi sınırla eksize edilirken lenfatik yayılım 65(%73.1) hastada sentinel lenfadektomi pozitifliğiyle, 25(%26.9) hastada görüntüleme, fizik muayene ve/veya diğer lenf nodu biyopsi yöntemleriyle ortaya konması sonrası hastalara lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Primer tümör 20 hastada baş-boyun, 37’sinde gövde, 15’nde üst ekstremite, 20’sinde alt ekstremitedeyken bir hastada primeri tespit edilemedi. Primer tümör patolojisinde breslow kalınlığı saptananların %89.2’sinde tümör 1mm üzerinde (74/83), mitoz oranı saptananların %94.9’unda mm2 başına 1 ve üzerinde mitoz (56/59), %71.1’inde clark 4 ve üzeri olarak (54/76), ülserasyon oranı hastaların %56,6’nda (30/53), lenfosit infiltrasyonu %75.9’unda (44/58), lenfovasküler invazyon %25’inde (14/56), regresyon %45.1’inde (23/51) saptandı. 68 hastaya yapılan sentinel lenf nodu biyopsisi işlemiyle toplam 179, ortalama 2.63 sentinel lenf nodu çıkarıldı. Sentinel lenf nodlarından biri izole tümör hücreleri, 11’i mikrometastaz, 78 tanesi makrometastaz olarak raporlandı. Sentinel lenf nodu sonuçlarına 19 baş-boyun bölgesine, 35 aksiller bölgeye, 19 inguinal bölgeye ve 1 popliteal bölgeye olmak üzere 68 hasta için 74 bölgeye lenf nodu diseksiyonu yapıldı. 74 bölgeden sadece 17’sinde non-sentinel en az bir lenf nodunda metastaz saptanırken (%23), sentinel lenf nodları izole tümör hücreleri ve mikrometastaz gelen 12 hastada non-sentinel lenf nodlarında metastaz görülmedi. Bu 74 bölgede toplam 1416 non-sentinel lenf nodu çıkarılırken toplam metastatik lenf nodu 46’sında görüldü (%3.2). Fizik muayene, görüntüleme ve diğer yöntemler ile 25 hasta ve 25 bölgeye uygulanan lenf nodu diseksiyonu sonucu hastaların tamamında lenf nodu metastazı saptandı (%100). Bu hasta grubunda ise çıkarılan toplam nonsentinel lenf nodu sayısı 465, metastatik lenf nodu 111 olduğu görüldü (%23.9). Tartışma: Çalışmamızda lenfatik yayılımı olan malign melanomların primer tümör patolojisi değerlendirildiğinde büyük oranda breslow kalınlığı 1 mm üzerinde olduğu, mm2 başına 1 ve üzerinde mitoz olduğu saptanırken; ülser ve lenfovasküler invazyon faktörlerinin daha düşük oranlarda tespit edildiği dikkat çekti. Bunun yanında sentinel lenf nodu pozitifliğiyle yapılan lenf nodu diseksiyonu materyallerinde non-sentinel lenf nodu pozitifliğinin çok düşük oranda olduğu, izole tümör hücreleri ve mikrometastaz olarak raporlanan sentinel lenf nodları rehber alınarak yapılan diseksiyonlarda ise metastastik non-sentinel lenf nodu saptanmadığı görüldü. Meme kanseri nedenli yapılan sentinel lenf nodu biyopsi sonuçlarına göre diseksiyon kararı ile ilgili tartışmalar, sentinel lenf nodu biyopsisi sık yapılan diğer kanserlerden biri olan malign melanom hastaları için de söz konusudur. Bu çalışmayla da başta tamamlayıcı lenf nodu diseksiyonu gerekliliği konusunda veri ortaya konarken, primer tümör prognostik faktörleri ile lenfatik yayılım ilişkisi ortaya konmaya çalışıldı. Anahtar Kelimeler: Malign melanom, sentinel lenf nodu, lenf nodu diseksiyonu, metastaz