ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERDE ZAMAN YÖNETİMİ VE SINAV KAYGISI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF TIME MANAGEMENT AND TEST ANXIETY LEVELS OF STUDENTS WILL TAKE THE UNIVERSITY EXAM)


Coşkun Badur S.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.259-261

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-261
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Ülkemizde lise ve üniversiteye geçişte merkezi sınav sistemi uygulanmaktadır. Özellikle ergenlik dönemi

sorunlarına ilave olarak geleceğini belirleme de performans gösterilmesi gereken üniversite sınavı öğrenciler

için stresli bir süreç olmaktadır [1,2]. Planlı çalışma ve zaman kullanımı ise stresle baş etmede katkı sağlayıcı

olabilmektedir [3]. Hemşirelerin toplum ruh sağlığını koruma ve geliştirmede önemli rolleri bulunmakta olup

ergenlik dönemi ruh sağlığı riskleri açısından önemlidir. Bu tanımlayıcı çalışma 6 ay içinde üniversite sınavına

girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı ve zaman yönetimi beceri düzeylerini incelemek ve zaman yönetim

becerisi ile sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Gerekli izinler alınarak bir ilçede gerçekleştirilen çalışmada lise son sınıf öğrencisi olan 1560

kişi evreni, ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 869 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama

aracı olarak öğrencileri tanıtıcı bilgi formu ile, Spielberger tarafından geliştirilen 20 soruluk “sınav kaygısı ölçeği”

ve Britton ve Tesser tarafından oluşturulmuş 27 soruluk “zaman yönetimi envanteri” kullanılmıştır. Türkçe’ye

uyarlaması yapılmış bu ölçekler okul yönetimlerinin uygun gördüğü sınıflarda gönüllü öğrenciler tarafından

doldurulmuştur. Veriler SPSS programında ikili değişkenlerde t testi, çoklu değişkenlerde tek yönlü varyans analizi

testleri ile değerlendirilmiştir. Örneklemde ölçeklerin Cronbach alfa değerleri; zaman yönetimi envanteri için

0.85, sınav kaygısı ölçeği için 0.87 hesaplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %60.6’sı kız, %52’si 2 kardeş, yarısının aile eğitim düzeyi düşüktür. Yaklaşık yarısı akademik

başarısını iyi olarak bildirmiş ve sınava hazırlık için ilave destek eğitim almaktadır. Öğrencilerin %32.5’i her akşam

3 st ve üzeri ders çalışmakta olup %36’sının uyku düzeni ve kalitesi iyi olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin zaman

yönetimi ölçeği puanı ortalama 77.01±14.73 (29-122), sınav kaygısı ölçeği puanı ortalama 44.77±12.31 (20-115)

saptanmıştır. Öğrencilerin sadece %22.6’sı sınav stresinden etkilenmediğini belirtmiştir. Bağımsız değişkenlere

göre ölçek puanları incelendiğinde; kızlarda, ikiden fazla kardeşi olanlarda sınav kaygısı puanı daha yüksek

saptanmıştır. Okul başarısı iyi ve ders çalışma saati fazla olanlarda zaman yönetimi puanları daha yüksek, sınav

kaygısı düzeyleri daha düşüktür ve tüm bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca

sınav kaygısı ölçeği ile zaman yönetimi envanteri arasındaki korelasyon incelendiğinde ters yönde hafif düzeyde

anlamlı ilişki (r= -.28; p<0.01) saptanmıştır.

Tartışma: Sonuç olarak, çalışma sonuçlarına göre; öğrencilerin sınav kaygısı ve zaman yönetimi beceri düzeyleri

orta düzey olarak değerlendirilebilir. Kız öğrencilerde ve akademik başarısı düşük olanlarda sınav kaygısının

daha fazla olması literatür ile uyumlu olup, zaman yönetimi becerisi sınav kaygısını azaltmada etkili bir faktör

olarak belirtilmektedir [1,2,3].