Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi


Creative Commons License

Öztürk H. G., Güzel I., Süner A. F., Çelik M., Çağlayan D., Appak Ö., ...More

XL. ULUSLARARASI TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.188-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.188-189
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: SARS-COV-2’ye karşı geliştirilen aşıların, ağır hastalığı ve COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ölümleri azalttığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, CoronaVac ile homolog ve BNT162b2 ile heterolog aşılama sonrası oluşan anti-ACE2-RBD IgG antikor düzeyi ile nötralizan antikor yüzdeleri arasında korelasyon ve enfeksiyon geçirme durumuna göre antikor düzeyleri arasında fark olup olmadığını saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 228 sağlık çalışanından iki doz CoronaVac aşısı sonrası 1. ve 4. ayda, ayrıca rapel doz uygulaması sonrası 2.ayda kan alınarak anti-RBD IgG (SARS-COV-2 IgG, Abbott) düzeyleri kantitatif olarak tespit edildi ve anti-RBD/spike nötralizan antikor yüzdeleri (ACE2-RBD Neutralization Assay – ELISA, DIA.PRO) belirlendi. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı.

Bulgular ve Sonuç: Çalışma grubunun yaş ortalaması 41(±10.3) ve katılımcıların 172’si (%75.4) kadın, 56’sı erkek (%24.6) idi. İki doz CoronaVac sonrası 1.ayda ölçülen anti-RBD IgG düzeyi [median (IQR): 452.6 AU/ml (239.4-851.7)] ile nötralizan antikor yüzdesi [(median (IQR): %57.8 (%27.4-73)] arasında güçlü korelasyon saptandı (rho: 0.701, <p: 0.01). Dördüncü aydaki örneklerde enfeksiyon geçiren ve geçirmeyenler arasında antikor düzeyleri ve nötralizasyon yüzdeleri açısından anlamlı fark saptandı (p:<0,01) (Tablo-1). Rapel doz uygulamasından 2 ay sonra alınan örneklerde ise enfeksiyon geçirme durumuna göre gruplar arasında antikor düzeyi ve nötralizan yüzdesi açısından anlamlı bir fark belirlenmedi (sırasıyla p: 0,766 ve p: 0,193) (Tablo-2). İki doz CoronaVac aşısından dört ay sonra anti-RBD IgG antikorları ve nötralizasyon yüzdeleri enfeksiyon geçirmeyenlerde geçirenlere göre anlamlı düşüş gösterdi. BNT162b2 rapel dozuyla beraber antikorlar ve nötralizasyon yüzdeleri, her iki grupta da yükseldi ve gruplar arası bir fark bulunmadığı tespit edildi. Rapel sonrası yükselen antikor değerlerinin uzun süreli izlemi ve sonuçlarının belirlenebilmesi adına ileri çalışmalar gerekmektedir.