GERIATRIK PERITON DIYALIZ HASTALARINDA VÜCUT KITLE İNDEKSI DEĞIŞIMI VE MORTALITE İLIŞKIS


Creative Commons License

Deligöz Bildacı Y., Korucu B., Oktan M. A., Çavdar C., Değer S. M.

40. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 December 2023, pp.38-39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38-39
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Diyaliz hastalarında tedavi modalitesinden bağımsız olarak protein enerji kaybı nedeniyle artmış morbidite ve mortalite riski mevcuttur. Periton diyalizi (PD), hastalarında beslenme durumu değerlendirilirken vücut kitle indeksi (VKI), albümin veya farklı skorlama sistemleri kullanılmakta ve mortalite ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada geriatrik olan ve olmayan hastalarda VKI artması ve azalması ile sınıflandırılarak mortalitelerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç-Yöntem: Çalışmamızda Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Kliniği’nde 2009-2022 yılları arasında takip edilmiş olan toplam 220 hastanın verileri incelenmiştir. Hastalar da yaşlarına göre geriatrik olan ve olmayan olarak; VKI’lerine göre de takip süresince artan ve azalan olarak gruplara ayrılmıştır. Oluşturulan dört grubun demografik verileri, primer renal hastalıkları, başlangıç ve takipteki laboratuar ve klerensleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların yaşa, cinsiyete, renal yetmezliğe neden olan primer hastalığa göre hasta sayıları; altta yatan böbrek hastalığı, VKI, hemoglobin, albümin, kalsiyum-fosfor çarpımı, sodyum ve PTH değerlerinin ortalaması incelenmiştir (Tablo 1). Hastaların diyabetes mellitus, aterosklerotik kalp hastalığı öyküsü, cinsiyet, rezidü renal fonksiyon, PD öncesi hemodiyaliz (HD) öyküsü, dökümente edilmiş aterosklerotik kalp hastalığı, diyabetes mellitus ve hipertansiyon varlığı içeren çoklu cox regresyon analizi yapıldığında VKI azalan geriatrik yaş grubunda mortalite daha yüksek bulunmuştur. (Tablo 2) Sonuç: Çalışmamızda VKI azalan geriatrik yaş grubunda mortalite oranı daha yüksek bulunmuştur. Periton diyaliz hasta grubunda VKI her ne kadar opitmal bir takip parametresi olmasa da klinik pratikte her vizitte kolay ölçülebilir olması protein enerji kaybı takibinde yerini korumaktadır