Kalbin Sürpizleri


Creative Commons License

Demircan T.

20.ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.370

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.370
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Perimembranöz ventriküler septal defektler anevrizmatik poş ile atipik şekilde kapanabilirler.

Anevrizmalar bulunduğu bölgeye göre farklı lezyonları düşündürebilirler. Bu sunuda iki ayrı olguya ait, ilginç

görünümlerde anevrizmatik olarak kapanmış VSD yer almaktadır.

OLGU 1: 7 yaş erkek olgu, Fanconi aplastik anemisi ön tanısı olup hipertansiyon nedeniyle polikliniğimize

yönlendirildi. Kan basıncı 100/65 mmHg; EKG normal ve EKO’ da parasternal kısa eksende pulmoner artere

doğru uzanım gösteren anevrizmatik oluşum saptandı ve sinüs valsalva anevrizması veya kapanmış VSD poşunun

uzanımı olabileceği düşünülerek kardiyak BT istendi. Kardiyak BT’de pulmoner arterin kapak düzeyinin hemen

altında RVOT seviyesinde sağda ve solda çapı yaklaşık 1 cm ölçülen fokal genişleme saptanmış ve soldaki

genişleme interventriküler septuma bitişik izlenmiştir. Diagnostik katater anjıyografide;LV’ye yapılan kontrast

madde enjeksiyonunda VSD izlenmedi, IVS ‘ da anevrizmatik oluşum izlenmedi, aort köküne yapılan kontrast

madde enjeksiyonu ile aort kökü ve koroner arterler olağan yapıda izlendi, sinüs valsalva anevrizması izlenmedi.

OLGU 2: 8 yaş, kız, dış merkezde yapılan rutin muayenesinde kardiak üfürüm duyulması üzerine çekilen EKO

görüntülemesinde anevrizmatik VSD olarak değerlendirilmiş olup tarafımıza yönlendirilmiştir. Olgunun

tarafımızca yapılan fizik muayenesinde VSD üfürümü duyulmamış, EKO’ sunda sağ ventrikül içerisine bulging

yapan yaklaşık 9 mm çapında interventriküler septum anevrizması görülmüş olup VSD akımı izlenmemiş, kalp

boşlukları dengeli ve interatriyal septumda yaklaşık 7 mm sekundum ASD görülmüştür. Belirgin kapak yetmezliği

ve darlığı saptanmamıştır.

TARTIŞMA: Membranöz septum anevrizmaları, kardiyak patolojiler arasında nadir görülen bir grup olsa da son

yıllardaki diagnostik ilerlemeler sayesinde gerçek sıklığının daha yüksek olduğu saptanan bir patolojidir. Sıklıkla

küçük perimembranöz VSD ile birliktedir. Yaş ilerledikçe insidans artar ve 14 yaşında en üst noktaya ulaşır.

Burada da farklı görüntülerle birlikte memranöz septumun anevrizmatik oluşumları ilginç görüntüleri nedeni ile

sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ventriküler septal defekt, perimembranöz septal anevrizma, konjenital kalp hastalığı