Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapmış Öğretmenlerin Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

Çakır P., Fırat N.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.134-143

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.134-143
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada daha önce birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşerinin derinlemesine ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evreni bilinmemektedir. Daha önce birleştirilmiş sınıflarda görev yapmış İzmir ilinde görev yapmakta olan ve kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 20 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, alt problemleri yanıtlamaya dönük açık uçlu altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kullanılan sorular araştırmacılar tarafından alan yazının taraması yapılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular için uzman görüşü alınarak soruların kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde yer alan sorular şemsiye olarak kullanılmış, sorulara verilen yanıtlar incelenerek kodlar ve kategoriler belirlenmiştir. Oluşturulmuş olan tüm kod listeleri ve görüşme verileri “MAXQDA-18” programına aktarılarak frekans ve yüzdesel dağılım analizleri yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamındaki öğretmenler birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin olarak öğrenci açısından sınırlı sayılabilecek sayıda güçlükten söz ederken; öğretmen açısından daha çok ulaşım, barınma, sosyal ve mesleki yalnızlık gibi uygulamadan bağımsız köy şartlarıyla ilintili olan nedenlerden dolayı uygulamayı dezavantajlı bulduklarını ifade etmişlerdir.