Phenotypic features in autistic ındividuals: The finger length ratio (2d:4d), hair whorl, and hand dominance


Aksu F., BAYKARA B., ERGİN C., ARMAN C.

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.24, no.2, pp.94-100, 2013 (SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Türk Psikiyatri Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.94-100
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to compare the finger length ratio (2D:4D), hair whorl direction, and hand, foot, and eye dominance in autistic and healthy individuals, and to investigate the phenotypic characteristics of autism. Materials and Methods: The study included 37 males diagnosed with autistic disorder and 121 healthy males, all aged 4-18 years. The length of the index and ring fingers of both hands ⎯ from the proximal bend of the metacarpophalangeal joint to the fingertips ⎯ was measured with digital calipers and the index-ring finger (2D:4D) ratio was determined. The distance between hair whorls, their perpendicular distance from the mid-sagittal line, and their direction of rotation were calculated in the autism and control groups. Hand, foot, and eye dominance were determined in both groups. The findings were evaluated using SPSS v.15.0. Results: The autism group had a greater number of hair whorls than the control group. The distance between hair whorls and the mid- sagittal line was longer in those with left hand and left eye dominance. A significant difference in the 2D:4D ratio of the right and left hands between the 2 groups was not observed. Conclusion: The autism group had more hair whorls than the control group and the hair whorls in the autistic individuals with left hand and left eye dominance were located further from the mid-saggital line. We think that these novel findings might contribute to the determination of the phenotypic features specific to autism.
Amaç: Otistik ve sağlıklı bireylerde el parmak oranları, saç döner yapı- sı ve el, ayak ve göz baskınlığının karşılaştırılması ve otizme özgü feno- tipik özelliklerin belirlenmesidir. Yöntem: Otistik bozukluk tanısı almış 41 erkek hastada ve sağlıklı 121 erkek çocukta her iki elin işaret ve yüzük parmakları, metakarpofalan- geal eklemin proksimal kıvrımından parmak ucuna kadar dijital kum- pas ile ölçüldü, işaret parmağın uzunluğunun, yüzük parmağın uzunlu- ğuna oranı belirlendi. Hasta ve kontrol grubunda, saç dönerlerinin ara- larındaki mesafe, orta sagital hattan dik uzaklıkları ve saat yönüne göre dönüş yönleri hesaplandı. Her iki grupta el, ayak, göz baskınlıkları be- lirlendi. Sonuçlar SPSS 15.0 ile değerlendirildi. Bulgular: Otizm grubunda saç döneri sayısı kontrol grubuna göre daha fazla bulundu. Özellikle sol el ve sol göz baskınlığı olan otistik bireyle- rin saç dönerlerinin orta sagital hattan uzaklığı da daha fazlaydı. Otistik ve kontrol gruplarının sağ ve sol el parmak oranları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Otistik bireylerde saç döneri sayısının kontrol grubundan an- lamlı olarak daha fazla olması, sol el ve sol göz baskınlığı olan otistik bi- reylerin saç dönerlerinin orta sagital hattan daha uzakta yerleşme eğili- mi göstermesi çalışmanın özgün bulguları arasındadır ve bu sonuçla- rın otizme özgü fenotiplerin belirlenmesine katkıda bulunacağı düşü- nülmektedir.