The Effects of Open and Closed System Endotracheal Suctioning Methods on Suctioning Frequency and Amount of Secretion


Yılmaz İ., Özden D.

3. Uluslararası 9. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2022, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: This study compared the amount of secretion and the frequency of suctioning obtained by using open and closed suctioning systems, and evaluated the relationship between the amount of secretion, suctioning frequency, tidal volume, and peripheral oxygen saturation.

Methods: A single-blind, randomized, 2×2 crossover trial (2-method, 2-sequence, 2-period) was conducted with 69 patients in a tertiary intensive care unit at a university hospital. Patients were randomly allocated. Thirty four of the patients were followed with a closed system on the first day and with an open system on the second day (AB sequence), and vice versa for 35 of the patients (BA sequence). A 12-hour washout period was left between the two periods. In the evaluation of the data paired t-test, crossover design analysis were used.

Results: There were no effects of method, period, and carryover effect on hemodynamic parameters, suctioning frequency, amount of secretion (p>0.05). Among the open and closed suctioning methods, there were no linear relationship between the frequency of suctioning and the tidal volume, the frequency of suctioning and peripheral oxygen saturation, and the amount of secretion and tidal volume measurements before suctioning and at the 5th minute after suctioning (p>0.05). No correlation was found between the amount of secretion and the peripheral oxygen saturation measurements before suctioning and the 5th minute after suctioning in the closed suctioning system (p>0.05), whereas a significant negative correlation was found in the open system (p<0.05).

Conclusions: Open and closed suctioning systems were similar to each other in terms of hemodynamic changes, amounts of secretion, and frequency of suctioning in patients and that the closed suctioning system was as effective as the open suctioning system. Use of closed suctioning system is recommended.

          Funding: PhD project was supported by DEU Scientific Research Project Coordination Unit (Project number: 2018.KB.SAG.025).

          ClinicalTrials Registration Number: NCT04053751

Keywords: amount of secretion, closed suctioning system, crossover design, endotracheal suctioning, suctioning frequency, open suctioning system

Amaç: Araştırma, endotrakeal tüp uygulanan hastalarda açık ve kapalı aspirasyon sistemleri ile elde edilen sekresyon miktarları ve aspirasyon sıklığını karşılaştırmak, sekresyon miktarının ve aspirasyon sıklığının tidal volüm ile periferal oksijen satürasyonuna etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Tek merkezli, tek kör, 2×2 çapraz kontrollü (2-sıra, 2-periyot, 2-deneme) çalışma bir üniversitenin üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde toplam 69 hasta ile yürütülmüştür. Random atanan hastaların 34’ü ilk gün kapalı ve ikinci gün açık sistem ile (AB sırası), 35’i ilk gün açık ve ikinci gün kapalı sistem ile (BA sırası) takip edilmiştir. İki periyot arasında 12 saatlik yıkama periyodu bırakılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımlı gruplarda t testi, çapraz tasarım analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Her iki aspirasyon yönteminin hemodinamik parametreler, aspirasyon sıklığı ve sekresyon miktarı üzerine yöntem, periyot ve aktarım etkilerinin bulunmamıştır (p>0.05). Açık ve kapalı aspirasyon yöntemleri arasında aspirasyon sıklığı ile aspirasyon öncesi ve aspirasyon sonrası 5’inci dakika tidal volüm ve aspirasyon sıklığı ile aspirasyon öncesi ve aspirasyon sonrası 5’inci dakika periferal oksijen satürasyonu ölçümleri arasında; sekresyon miktarı ile aspirasyon öncesi ve aspirasyon sonrası 5’inci dakika tidal volüm ölçümleri arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Sekresyon miktarı ile aspirasyon öncesi ve aspirasyon sonrası 5’inci dakika periferal oksijen satürasyonu ölçümleri arasında kapalı sistem aspirasyon yönteminde korelasyon varlığı saptanmamış (p>0.05), fakat açık sistemde negatif yönde anlamlı bir korelasyon ilişkisi bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Hastalarda açık ve kapalı aspirasyon sistemleri arasında hemodinamik değişimler, sekresyon miktarları ve aspirasyon sayıları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamış olup kapalı aspirasyon sisteminin açık aspirasyon sistemi kadar etkili olduğu belirlenmiştir. Kapalı aspirasyon sisteminin kullanılması önerilmektedir.

Proje desteği: Doktora tez projesi olarak DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2018.KB.SAG.025).

ClinicalTrials Kayıt No: NCT04053751

Anahtar Kelimeler: açık aspirasyon sistemi, aspirasyon sıklığı, çapraz kontrollü tasarım, endotrakeal aspirasyon, kapalı aspirasyon sistemi, sekresyon miktarı