A Systematic Literature Review with Thematic Analysis on the Ecopreneurship Phenomenon


Creative Commons License

Aksu S. G., Çıraklar N. H.

7 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Toskent, Uzbekistan, 20 - 22 June 2022, pp.181-182

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Toskent
  • Country: Uzbekistan
  • Page Numbers: pp.181-182
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In order to ameliorate the unfavorable ecological changes in the world, it is unlikely that the transformation from a linear economy to an environmentally friendly economy (green economy) will be realized only by the efforts of central and local governments (WEF, 2020: 48). In the amelioration of unfavorable ecological conditions, it is a necessity to support micro elements as well as macro elements. In this context, ecopreneurs are considered not only as drivers of economic growth, but also as frontline actors (change agents) that can reduce economic and environmental problems in society. This study aims to identify the main themes of multidisciplinary and divergent ecopreneurship definitions with tematic analysis and to reach a holistic ecopreneurship definition based on these themes. For this purpose, a systematic literature search was conducted in EBSCO, Emerald, JSTOR, ProQuest, Sage, ScienceDirect, Scopus, Taylor & Francis, Wiley Online Library, Web of Science databases and Google Scholar based on the PRISMA approach, and 77 definitions were found to be suitable for tematic analysis. In the light of the tematic analysis findings made through the MAXQDA (2020) program, the main themes of the concept were determined as entrepreneurship, motivation, benefits, environmental goal acquisition phase and analysis unit. In the context of these main themes, ecopreneurship is an innovative entrepreneurial activity that has both environmental and economic motivation with entrepreneurial characteristics (skills, innovative behavior, identifying opportunities in the market) from the establishment stage, and has a positive or neutral effect on the environment with the processes or the products and /or services.

Dünya üzerinde yaşanan olumsuz ekolojik değişimleri iyileştirmek amacıyla, doğrusal bir ekonomiden çevre dostu bir ekonomiye (yeşil ekonomi) doğru dönüşümün sadece merkezi ve yerel yönetimlerin çabasıyla gerçekleştirilmesi olası değildir (WEF, 2020: 48). Olumsuz ekolojik koşulların iyileştirmesinde makro unsurların yanında mikro unsurların da destek vermesi bir zorunluluktur. Bu bağlamda ekogirişimciler sadece ekonomik büyümenin itici güçleri olarak değil, aynı zamanda toplumdaki ekonomik ve çevresel sorunları azaltabilecek ön saflardaki aktörler (değişim ajanları) olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, çok disiplinli ve birbiriyle ayrışan ekogirişimcilik tanımlarının tematik analiziyle ana temalarını belirlemeyi ve bu temalardan hareketle bütünleşik (holistik) bir ekogirişimcilik tanımına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, PRISMA yaklaşımına dayalı olarak EBSCO, Emerald, JSTOR, ProQuest, Sage, ScienceDirect, Scopus, Taylor & Francis, Wiley Online Library, Web of Science veritabanları ile Google Scholar’da sistematik bir literatür taraması yürütülmüş ve 77 adet tanımın tematik analizine uygun olduğu saptanmıştır. MAXQDA (2020) programı aracılığıyla yapılan tematik analizi bulguları ışığında kavramının ortak temaları; girişimcilik, motivasyon, yarattığı fayda, çevresel amaç edinim aşaması ve analiz birimi olarak belirlenmiştir. Bu ana temalar bağlamında ekogirişimcilik, kuruluş aşamasından itibaren temel girişimcilik özellikleri (beceriler, yenilikçi davranış, pazardaki fırsatları tespit etme) ile aynı anda hem çevresel hem de ekonomik motivasyonu içerisinde barındıran; izlediği süreçlerle veya ürettiği ürün ve/veya hizmetleriyle çevreye pozitif veya nötr etkisi olan yenilikçi girişimsel bir faaliyettir.