Fournier Gangreninde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz


Özger M., Çağlı H. B., Atalmış S. E., Babahan T., Menderes A.

16.Ulusal 4. Uluslararası Katılımlı Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Fournier gangreni, ilk olarak 1764’te Baurienne tarafından erkek genitalyada ortaya çıkan fatal nekrotizan fasiit olarak tanımlanıp,1883’te de Jean Alfred Fournier tarafından isimlendirilmiştir. %20-30 mortalite oranına sahiptir. Hastalığın temel yönetiminde 3 temel prensip bulunmaktadır. Bunlar; hemodinamik stabilizasyon, acil cerrahi debridman ve antibiyoterapidir. Gereç-Yöntem: Şubat 2005-Ağustos 2022 arasında fournier gangreni nedeni ile debridman uygulanmış 33 hastanın genital ve perineal bölgede bulunan defektine yönelik kliniğimizce rekonstrüksiyon yapılmıştır. Hastalar yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, rekonstrüksiyon yöntemleri ve ek revizyon gerektirme açısından değerlendirildi. Bulgular: Şubat 2005-Ağustos 2022 arasında fournier gangreni nedeni ile debridman uygulanmış ve doku defekti bulunan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. 33 hastanın 3 ü kadın (%9,09) ve 30 u erkek (%90,909)ti.Yaş aralığı 26-85 yaş ortalaması 54,81 di. Hastaların 8’inde(%24,24) diyabet ve hipertansiyon, 7’sinde(%21,21) diyabet,2’sinde((%6,06) prostat kanseri, 1 (3,03) hastada renal yetmezlik, 1 (%3,03) hastada hipertansiyon, 1 (%3,03) hastada renal transplantasyon nedenli immunsupresif tedavi almakta,1 (%3,03) hastada parapleji ve 1 (%3,03) hastada koroner arter hastalığı mevcut iken hastaların 10’unda(%30,30) yandaş hastalık yoktu. 13 (%39,39) hastaya skrotal ilerletme flebi,1 (%3,03) hastaya iliofemoral bazlı rotasyon flebi, 2 (%6,06) hastaya medial uyluk flebi ve skrotal ilerletme flebi, 2(%6,06) hastaya skrotal ilerletme ve singapur flebi, 4 (%12,12) hastaya skrotal ilerletme flebi ve greft, 1 (%3,03) hastaya SCİP ve greft, 3(%9,09) hastaya medial uyluk flebi, 1 (%3,03) hastaya greft ve fasyokutan flep,1(%3,03) hastaya gluteal bölgeden V-Y ilerletme flebi, 1(%3,03) hastaya greft,1 (%3,03) hastaya fasyokutan flep, 2 ( %6,06) hastaya medial uyluk flebi ve greft, 1 (%3,03) hastaya skrotal ilerletme flebi ve greft ile rekonstrüksiyon yapıldı. Hastaların 2 sinde(iliofemoral bazlı rotasyon flebi ve singapur flep ) flep distalinde ve 1 inde (SCİP flep) flepte total nekroz gelişmesi nedenli revizyon yapıldı. Tartışma: Negatif basınçlı yara pansumanı fournier gangreni tedavisinde önemli bir modalitedir. Negatif basınçlı yara pansumanı uygulama endikasyonu geniş kompozit defekt ve masif miktarda yara akıntısının olmasıdır. Bizim serimizde de 13 hastaya rekonstrüksiyon öncesi negatif basınçlı yara pansumanı uygulanmıştır. Sonuç: Tedavi, geniş spektrumlu antibiyotik uygulanmasını, zamanında ve kapsamlı cerrahi debridmanı ve yara defektlerinin erken kapatılmasını içerir. Anahtar Kelimeler: flep, fournier gangreni, negatif basınçlı kapama