Hastanelerde Gerçekleşen Düşmelere Yönelik Önleyici Programın Maliyet Etkililiği: Yarı Deneysel Bir Araştırma


Barış V. K., Seren İntepeler Ş.

7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the cost-effectiveness of the fall prevention program incorporating multiple interventions. Method: This study was an economic evaluation using cost-effectiveness analysis. The cost-effectiveness analysis performed from the reimbursement agency perspective using decision tree modeling was compared with the implementation of the fall prevention program (providing education to the nurses, hanging information posters on patients’ rooms and bathrooms, using a new high fall risk icon and hanging reminder wall calendars on healthcare personnel’s rooms) in addition to usual care and usual care. The effectiveness of the fall prevention program was evaluated before and after this study was conducted in a training and research hospital between 2018-2020. The difference between the incidence of falls in 1000 patient days before and after the intervention was evaluated by Poisson regression analysis. The base case cost-effectiveness analysis was performed using the cost and effectiveness data obtained from the before and after this study. The uncertainty in cost and effectiveness data was evaluated with one-way sensitivity analysis, best-worst case scenario and probabilistic sensitivity analysis. Results: After implementing the fall prevention program, the incidence of falls decreased by 66% compared to before the intervention period, but the difference was not statistically significant. However, according to cost-effectiveness analysis, implementation of the fall prevention program in addition to usual care was dominantly cost-effective compared to the implementation of usual care alone (ICER: -621.83). As a result of the one-way sensitivity analysis, the parameter with the most influential on the cost-effectiveness result was ‘cost of fall.’ In the worst-case analysis, usual care was dominated by the fall prevention program. In the best-case analysis, ICER was $813.114. per fall prevented. According to the probabilistic sensitivity analysis, even when the willing-to-pay per fall prevented value was $0, the probability of being cost-effective was 65.7% for the fall prevention program. Conclusions and Suggestions: Economic evaluation results showed that implementing the fall prevention program incorporating multiple interventions was the dominant cost-effective in the prevention of patient falls. The findings obtained in this study can encourage nurses and hospital administrators to implement fall prevention programs incorporating multiple interventions. 

Amaç: Bu araştırma ile birden fazla girişimden oluşan düşme önleyici programın hasta düşmelerinin önlenmesindeki maliyet etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma maliyet etkililik analizinin kullanıldığı bir ekonomik değerlendirmedir. Karar ağacı modellemesi kullanılarak geri ödeme kuruluşu perspektifi ile gerçekleştirilen maliyet etkililik analizi kapsamında araştırmanın yürütüldüğü hastanede normal koşullarda uygulanmakta olan düşme önleyici program ile bu programa ek olarak araştırma kapsamında geliştirilen düşme önleyici programın (hemşirelere eğitim verilmesi, hasta odaları ve tuvaletlerine bilgilendirici posterler asılması, hasta ve hasta yakınları tarafından daha anlaşılır yeni bir düşme riski simgesi kullanılması, tüm sağlık çalışanlarının odalarına bilgilendirici ve hatırlatıcı duvar takvimlerinin asılması) uygulanması karşılaştırılmıştır. Düşme önleyici programın etkililiği, bir eğitim araştırma hastanesinde 2018- 2020 yılları arasında gerçekleştirilen yarı deneysel araştırma (girişim öncesi ve sonrası tasarım) ile değerlendirilmiştir. Girişim öncesi ve sonrası dönemdeki 1000 hasta günündeki düşme insidansı arasındaki fark Poisson regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Maliyet etkililik analizinde yarı deneysel çalışmadan elde edilen maliyet ve etkililik verileri kullanılmıştır. Maliyet ve etkililik verilerindeki belirsizliğin maliyet etkililik analizi sonucuna etkisi tek yönlü, çok yönlü (en-iyi, en-kötü senaryo) ve olasılıklı duyarlılık analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamında geliştirilen düşme önleyici programın uygulanması ile düşme insidansında %66’lık azalma elde edilmiş ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Maliyet etkililik analizi sonucunda ise normal koşullarda uygulanan düşme önleyici programa karşın bu programa ek olarak araştırma kapsamında geliştirilen programın da uygulanması düşmelerin önlenmesinde baskın maliyet etkili (İlave Maliyet Etkililik Oranı-İMEO = -$621.83) bulunmuştur. Tek yönlü duyarlılık analizi kapsamında ‘düşmelerin neden olduğu maliyet artışı’ maliyet etkililik analizi sonucu üzerinde en fazla etkiye sahip parametre olarak belirlenmiştir. En kötü senaryo analizinde programın uygulanması baskın maliyet etkili saptanırken, en iyi senaryo analizinde İMEO = $813.114 olarak hesaplanmıştır. Olasılıklı duyarlılık analizi sonucunda ödemeye isteklilik değeri $0 olarak alındığında bile düşme önleyici programın maliyet etkili olma olasılığı %65.7 olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Gerçekleştirilen ekonomik değerlendirme sonucunda araştırma kapsamında geliştirilen düşme önleyici program hasta düşmelerinin önlenmesinde baskın maliyet etkili bulunmuştur. Bu sonuç hemşireleri ve hastane yöneticilerini düşme önleyici programları hayata geçirme konusunda teşvik edici olacaktır.