Learning Needs of Gynecological Surgery Patients Before Discharge


Creative Commons License

Dağ H., Dönmez S., Güleç D., Öztürk R., Eminov A., Saruhan A., ...More

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.1, no.30, pp.49-59, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 30
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.49-59
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Objective: The purpose of the study was to describe leaming needs of women who had gynecological surgery before dıscharge. Methods: The study is cross-sectional and and carried out with 140 patients who had gynecological surgery in a University Hospital in İzmir, between August 2012 to January 2013, choosen by simple random sampling method and had appropriate study criterias. İn data collection, "The Patient Information Form" and "Patient Leaming Needs Scale" (PLNS) were used. İn evaluation of the scale and total scale scores on each subscale are made. Results: The patients mean age is 47.29± 1.46, 42.9% of them have primery school education, 64.3% of them not working, 3.6% of them have not soda! 'Insurance, 85.7% them are married. 33.6 % of them were at the third post-operative day, 36.4% of them has complaints of pelvic mass, 41.4% of them had total abdominal hysterectomy and bilateral salpingectomy operation 56.4% of them had received 'Information about the process of treatment and 20.7% of them wish to take Information about the process and treatment of post-operative period. The total mean score of The Patients Leaming Needs Scale was 203.65±37.10 and it's /eve/ of importance rate was found 4.07 which means very important. Subscales item mean scores were; "medicines" 33.51 ±5.98, "life activity" 36.52±6.91, "community and follow-up" 23.27±5.09, "feelings about the situation" 19.38±4.70, "treatment and complications" 38.24±6.11, "life quality" 32.12±6.65 and "skin çare" 19.81 ±4.35 and their /eve/ of importance rate were found betvveen 3.87 ile 4.24 which means very important. Conclusion: As a result of this study, the leaming needs of the patients was found high, The problems of women could solve by given planned education which has an important role in determining the effectiveness. Key Words: Patient leaming needs, gyneocologic operation, nursing.

Amaç: Çalışmanın amacı, jinekolojik operasyon geçiren kadınların taburculuk öncesi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikte bir araştırma olup, Ağustos 2012- Ocak 2013 tarihleri arasında İzmir'de bulunan bir üniversite hastanesinde, herhangi bir jinekolojik cerrahi operasyon geçirmiş ve post operatif dönemde olan çalışma kriterlerine uyan 140 hasta basit rastgele örnekleme yöntemiyle çalışmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak "Birey Tanılama Formu" ile "Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin değerlendirmesi her bir alt boyut ve ölçek toplam puanı üzerinden yapılmaktadır. Ölçek sonucunda elde edilen puanlar 50-250 arasında değişmektedir. Ölçek ve alt ölçek puanları; toplam ölçek ve tüm alt ölçeklerin soru sayısına bölünerek, 1 ile 5 arasında önemlilik düzeyine göre, "1= önemli değil", "2= biraz önemli", "3= ne az ne çok önemli", "4= çok önemli", "5= son derece önemli" şeklinde değerlendirilmektedir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 47.29±1.46, %42.9'unun ilköğretim mezunu, %64.3'ünün çalışmamakta, %3,6'sının sosyal güvencesi yok, %85.7'si evlidir. Kadınların %33.6'sı postoperatif üçüncü gününde, %36,4'ü "pelvik kitlesi" şikayeti olduğunu, %41.4'ü total abdominal histerektomi ve bilateral salfinjektomi geçirdiklerini, %56.4'ü tedavi süreci ile ilgili bilgi aldığını ve %20.7'si postoperatif dönem ve tedavi süreci ile ilgili bilgi almak istediğini belirtmiştir. Katılımcıların Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği puan ortalaması 203.65±37.10 olup önemlilik düzeyi 4.07 oranı ile çok önemli olarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları ortalamaları; "ilaçlar" 33.51 ±5.98, "yaşam aktivite" 36.52±6.91, "toplum ve izlem" 23.27±5.09, "duruma ilişkin duygular" 19.38±4.70, "tedavi ve komplikasyonlar" 38.24±6.11, "yaşam kalitesi" 32.12±6.65 ve "cilt bakımı" 19.81 ±4.35 olup 3.87 ile 4.24 arasında puanlar ile çok önemli olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Çalışmanın sonucunda hastaların öğrenim gereksinimlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirenin eğitici rolü göz önünde bulundurulduğunda hastalara gereksinimleri doğrultusunda verilecek planlı eğitimin onların yaşadıkları sorunları çözümlemelerinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Hasta öğrenim gereksinimleri Ölçeği, jinekolojik operasyon, hemşirelik bakımı, hemşirelik.