Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hastalarda Postoperatif Konspitasyon İnsidansı Ve Seçilmiş Risk Faktörlerinin Konspitasyon Gelişimine Etkisi


Çelik B., Bilik Ö.

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi , Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ocak 2022, Antalya, Turkey, 13 - 16 January 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Çalışmanın amacı; kalça kırığı olan yaşlı hastalarda postoperatif konstipasyon insidansı ve seçilmiş risk faktörlerinin konstipasyon gelişimine etkisini belirlemektir. Araştırma; tanımlayıcı, kesitsel, prospektif bir çalışmadır. Veriler postoperative 2. gün ve taburculukta, Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu, Konstipasyon Risk Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Science software (SPSS) 22.0 kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 150 hasta oluşturmuştur. Hastaların yaş ortalaması 73.84 ± 10.79 ve %67.30’u kadındır. Çalışmamızda konspitasyon insidansı %77.70 bulunmuştur. Konspitasyon gelişen hastaların %87.70’nin taburculukta bile normal bağırsak alışkanlığına dönmediği saptanmıştır. Çalışmamızda konspitasyon risk değerlendirme skoru toplam puan ortalamaları, defekasyonu erteleme durumu, defekasyona engel olan durumlar, defekasyon için gizliliğin sağlanması, taburculukta normal bağırsak alışkanlığına dönme ile konspitasyon gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak hemşireler, postoperatif dönemde konspitasyon gelişimine neden olan hastaya özgü risk faktörlerini belirlemeli ve önleyici girişimler uygulamalıdır.

Anahtar kelimeler: Kalça kırığı, postoperatif konstipasyon, seçilmiş risk faktörleri