Öğrenci Hemşirelerin Teorik Derste Akıllı Telefon Kullanma Durumları


Onay T., Çetin A. A.

2. Uluslarası & 8. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kogresi, Aydın, Turkey, 24 - 26 November 2022, pp.25-26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-26
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Öğrenci Hemşirelerin Teorik Derste Akıllı Telefon Kullanma Durumları

Giriş

Hemşirelik eğitimi teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Teorik dersler miller piramidinin ilk iki basamağına göre büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle teorik derslerin etkili ve etkin olmasının sağlanması gerekmektedir.

Amaç

Bu araştırma ile öğrenci hemşirelerin teorik derslerde akıllı telefon kullanım durumlarını ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem

Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 27 sorudan oluşan anket formu Google Forms üzerinden online bir şekilde öğrenci hemşirelerle paylaşılmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1724 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 1 Temmuz-20 Ekim 2022 tarihleri arasında toplanmış, SPSS 28.0 istatistik programında yüzde ve ortalamalar ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Katılımcıların yaş ortalaması 20.4 (SD=1.66), %83,5’i kadın, %67’si devlet üniversitesinde öğrenci ve %36’sı ikinci sınıftadır. Öğrencilerin %97,6’sı akıllı telefonunu günde en az 2 saat ve üzeri kullandığını ifade etmiştir.  Öğrencilerin %11,2’si derslerde akıllı telefonunu rahatsız olmamak amaçlı kapattığını, %66,4’ü dersin ilk 15 dakikalık diliminde akıllı telefonu ile ilgilediğini, %82,9’u 1 saatlik teorik ders diliminde en az 5 kez akıllı telefona baktığını belirtmiştir. Dersteyken akıllı telefon kullanım amaçlarını %74,4’ü sosyal medya kullanmak, %34,8’i saate bakmak, %22,6’sı anında mesajlaşma hizmetlerini kullanmak, %15,9’u internette gezinmek, %11,6’sı kısa video izlemek, %4,3’ü müzik dinlemek olarak belirtmiştir. Öğrencilerin derste akıllı telefon kullanma nedeni olarak 54,9’u ders içeriğinin ilgi çekmemesi, %44,5’i eğiticinin dersi etkili anlatamaması, %36,6’sı ders sürelerinin uzun olması, %22,6’sı telefona sık bildirim gelmesi ve %4,9’u arkadaşın akıllı telefon kullanmaya özendirmesi olarak ifade etmiştir. Öğrencilerin %86’ı teorik derslerde eğitim materyalinin fotoğrafını çektiğini, %24,4’ünün ise kendi kişisel fotoğrafını çektiğini ve %36,7’sinin ise teorik derslerde oyun oynadığı saptanmıştır.    

Sonuç ve Öneriler

Bu bulgular doğrultusunda öğrenci hemşirelerin teorik derslerde akıllı telefon kullanımının yüksek olduğu ve teorik derslerin öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlanması ve teknoloji kullanımı ile zenginleştirerek yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Öğrenci Hemşire, Akıllı Telefon,