Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Bölümü Tercih Nedenleri, Geleceğe Yönelik Planları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki


Ünal M., Açıkgöz A.

SHMYO II. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 May - 17 June 2022, vol.0, no.2, pp.22

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları (SHMYO) mezunlarının istihdamında sorunlar yaşanması öğrencilerin bölüm tercihlerini, geleceğe yönelik planlarını ve kaygılarını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDS) öğrencilerinin öğrenim gördüğü programı tercih nedenleri ve geleceğe yönelik planları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmanın evreni Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO‟da öğrenim gören TDS öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bir anket, Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) ve Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.2±1.5, DKÖ ortalaması 42.4±5.6, SKÖ ortalaması ise 47.7±5.9‟dur. Öğrencilerin %76.1‟i bu mesleği yapabileceğini düşündüğü için programı seçmiştir. Erkek öğrencilerde DKÖ, kız öğrencilerde ise SKÖ ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Babasının eğitimi lise ve üzerinde olanların, annesinin eğitimi ilkokul ve altında olanların SKÖ ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Ailesinin ekonomik durumunun “kötü-çok kötü” olduğunu belirtenlerin hem DKÖ, hem de SKÖ ortalaması diğer gruplardan daha yüksektir (p<0.05). Bölümü ailesinin ve çevrenin isteği doğrultusunda tercih ettiğini belirtenlerin ve iş bulabilmenin daha kolay olduğunu düşünerek tercih edenlerin SKÖ ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Kişisel gelişimine katkı yapabileceğini düşünerek tercih eden öğrencilerin DKÖ ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İleride bu mesleği yapmayı düşünmeyenlerin DKÖ ortalaması, iş bulamamaktan kaygılananların SKÖ ortalaması daha yüksektir (p<0.05). İş bulamazsam kendime güvenimi kaybederim diyenlerin hem DKÖ, hem de SKÖ ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Sonuç: Ailelerin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, gelecekte iş bulamama gibi riskleri düşünen öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. Öğrencilerin meslek seçiminde danışmanlık yapılması ve TDS mezunlarına yönelik istihdam olanaklarının artırılması öğrencilerin kaygısını azaltabilir.