Etiology and Factors Affecting Severe Complications and Mortality of Febrile Neutropenia in Children with Acute Leukemia.


Creative Commons License

ERBAŞ İ. C., ÇAKIL GÜZİN A., ÖZDEM ALATAŞ Ş., KARAOĞLU ASRAK H., Akans İ., AKYOL Ş., ...More

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, vol.40, no.3, pp.143-153, 2023 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Objective: Febrile neutropenia (FN) is an important complication that causes high rates of morbidity and mortality in patients with malignancies. We aimed to investigate the etiology, epidemiological distribution and its change over the years, clinical courses, and outcomes of FN in children with acute leukemia. Materials and Methods: We retrospectively analyzed the demographic data, clinical characteristics, laboratory results, severe complications, and mortality rates of pediatric patients with FN between January 2010 and December 2020. Results: In 153 patients, a total of 450 FN episodes (FNEs) occurred. Eighty-four (54.9%) of these patients were male, the median age of the patients was 6.5 (range: 3-12.2) years, and 127 patients (83%) were diagnosed with acute lymphoblastic leukemia. Fever with a focus was found in approximately half of the patients, and an etiology was identified for 38.7% of the patients. The most common fever focus was bloodstream infection (n=74, 16.5%). Etiologically, a bacterial infection was identified in 22.7% (n=102), a viral infection in 13.3% (n=60), and a fungal infection in 5.8% (n=26) of the episodes. Twenty-six (23.2%) of a total of 112 bacteria were multidrug resistant (MDR) The rate of severe complications was 7.8% (n=35) and the mortality rate was 2% (n=9). In logistic regression analysis, refractory/relapsed malignancies and high C-reactive protein (CRP) at first admission were found to be the most important independent risk factors for mortality. Prolonged neutropenia after chemotherapy, diagnosis of acute myeloid leukemia, identification of fever focus or etiological agents, invasive fungal infections, polymicrobial infections, and need for intravenous immunoglobulin treatment increased the frequency of severe complications. Conclusion: We found that there was no significant change in the epidemiological distribution or frequency of resistant bacteria in our center in the last 10 years compared to previous years. Prolonged duration of fever, relapsed/refractory malignancies, presence of fever focus, and high CRP level were significant risk factors for poor clinical course and outcome. Amaç: Febril nötropeni (FN), malignitesi olan hastalarda morbidite ve mortaliteye neden olan en önemli komplikasyonlardan biridir. Akut lösemili çocuklarda FN etiyolojisini, epidemiyolojik dağılımını ve yıllar içindeki değişimini, klinik seyrini ve sonuçlarını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010 ile Aralık 2020 arasında FN’li çocuk hastaların demografik verilerini, klinik özelliklerini, laboratuvar sonuçlarını, ciddi komplikasyonlarını ve ölüm oranlarını retrospektif olarak inceledik. Bulgular: Yüz elli üç hastada toplam 450 FN epizodu (FNE) meydana geldi. Bu hastaların 84’ü (%54,9) erkekti, hastaların ortanca yaşı 6,5 (3-12,2) yıldı ve 127 hastaya (%83) akut lenfoblastik lösemi tanısı kondu. Ateş odağı hastaların yaklaşık yarısında vardı ve hastaların %38,7’sinde etiyolojik bir mikroorganizma saptandı. En sık görülen ateş odağı kan dolaşımı enfeksiyonuydu (n=74, %16,5). Etiyolojik olarak epizotların %22,7’sinde (n=102) bakteriyel enfeksiyon, %13,3’ünde (n=60) viral enfeksiyon ve %5,8'inde (n=26) mantar enfeksiyonları saptandı. Toplam 112 bakterinin 26’sı (%23,2) antibiyotiğe dirençliydi. Ciddi komplikasyon oranı %7,8 (n=35) ve mortalite oranı %2 (n=9) idi. Lojistik regresyon analizinde refrakter/relaps maligniteler ve ilk başvuruda yüksek C-reaktif protein (CRP) mortalite için en önemli bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Kemoterapi sonrası uzamış nötropeni, akut myeloid lösemi tanısı, ateş odağı veya etiyolojik ajanların saptanması, invaziv mantar enfeksiyonları, polimikrobiyal enfeksiyonlar ve intravenöz immünoglobulin tedavisi ciddi komplikasyon sıklığını artırdı. Sonuç: Son 10 yılda merkezimizde dirençli bakterilerin epidemiyolojik dağılımında veya sıklığında önceki yıllara göre anlamlı bir değişiklik olmadığını saptadık. Uzamış ateş süresi, refrakter/relaps maligniteler, ateş odağının varlığı ve yüksek CRP düzeyi kötü klinik seyir ve sonuçlar için önemli risk faktörleriydi.