THE STUDY OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LEADERSHIP SCALE FOR SCHOOL PRINCIPLES BASED ON ISTE-A 2018 STANDARDS


Creative Commons License

Akada T., Şahin Fırat N.

10th International Conference On Social Sciences & Humanities, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022, pp.650-651

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.650-651
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research was to develop a scale measuring teachers’ views regarding technology leadership of school administrators based on updated ISTE-A 2018 standards and to conduct validity and reliablity tests. ISTE-A updated the standards expected from school administrators regarding their technology competencies in 2018. In order to develeop a new scale, School Principles’ Technological Leadership Scale (SPTLS), a 5 item Likert scale, was developed based on literature reviews and expert opinions. School Administrators’ Technology Leadership Scale (SATLS) was developed as 5 item Likert type scale. The construct validity of the scale was tested via Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). AFA analysis revealed a scale comprising of 21 items and four factors. The whole scale had Croα 0,97. “Empowerment of Teacher and Improvement of Instruction” dimention had Croα: 0,93, “Technology Integration in School and Security” dimention had Croα: 0,94, “Cooperative Working and Vision” dimention had Croα: 0,92, and “Digital Citizenship” dimention had Croα: 0,86. The whole scale explained 69.53 of the total variance. The results of the CFA also met the standardized fit indices (χ2/sd = 986/366=2,69). CFI =.92, TLI = .91, SRMR= .040, RMSEA= .073 and RMSEA= .087. The results indicate that the values are acceptable and School Principles’ Technology Leadership Scale can be used as a valid and reliable measurement instrument.

Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerini saptamak üzere güncellenen ISTE-A 2018 standartlarına uygun geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Okul müdürlerinin sahip olması beklenen teknoloji yeterliklerini belirlemek üzere ISTE-A 2018 yılında mevcut standartların yenilenmesi yoluna gitmiştir. Bu standartlara dayanan yeni bir ölçek geliştirmek amacıyla alanyazın incelemesi ile uzman görüşleri alınması sonucunda oluşturulan Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği (OMTLÖ) 5’li Likert tipinde geliştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği Açıklayıcı (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) ile test edilmiştir. AFA sonucunda 29 madde ve 4 boyuttan oluşan bir ölçme aracı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin geneli için Croα 0,97, “Öğretmeni Güçlendirme ve Öğretimi Geliştirme” boyutunda Croα: 0,93, “Okulda Teknoloji Entegrasyonu ve Güvenli Kullanım“ boyutunda Croα: 0,94, “İşbirliği Odaklı Çalışma ve Vizyon” boyutunda Croα: 0,92 ve “Dijital Vatandaşlık” boyutunda Croα: 0,86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı toplam varyansın %69,53’ünü açıklamaktadır. DFA sonuçları da standart uyum indekslerini karşılamaktadır (χ2/sd = 986/366=2,69). Ölçekte CFI =.92 ve TLI = .91, SRMR= .040 ve RMSEA= .073 değerini taşımakta olup, sonuçlar uyum indekslerinin kabul edilir düzeyde olduğunu, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.