BUILDING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS TOCOORDINATE THE UNIVERSITY BUSINESS PROCESSES APROPOSED MODEL FOR DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY


Creative Commons License

Gökşen Y., Damar M., Doğan O.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.2, pp.361-374, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

BUILDING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS TO COORDINATE THE UNIVERSITY BUSINESS PROCESSES: A PROPOSED MODEL FOR DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

Abstract: Management    information    systems    are    computer    based information systems,  which collect and analyse data, and transform this data to the  information,  which  is  valuable  for  the  managers  who  are  responsible  from the  organizational  activities.  A  management  informationsystem,  established  in a  university  may  increase  the  in-house  activity  by  improving  the  decision making process of the senior management. Software development life cycle has essential  steps.  These  steps  involve  planning,  analysis,  design  production  and maintenance. In this study, a software application planning, analysis and design processes are implemented in order to create a model  management information system  for  universities.  Planning  phase  include  feasibility  and  requirement specification.    Analysis    phase    include    an    examination    of    an    existing organizational  structure  of  a  university  and  exposure  of  the  essential  problems and requirements. Design phase include the basic software structure in order to meet   the   requirements.   Despite   the   complexity   of   the administrative   and academic  organizational  structure,  this  study  is  important  because  it  offers  a design and implementation model of a  management information system  for the universities.

Keywords: Management   Information   Systems   (MIS),   Organizational Structure Universities, Decision Support Systems (DSS), Software Life Cycle

ÜNİVERSİTE İŞ SÜREÇLERİNİN KOORDİNASYONU İÇİN YÖNETİM BİLİŞİM SISTEMLERİNİN İNŞAASI: DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSİTESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ

Öz: Yönetim  bilişim  sistemleri,  örgütsel  faaliyetlerle  ilgili  yöneticilere kararların alınması ve kararların yürütülmesi sürecinde  veri  toplayarak,  analiz eden  ve  bu  veriyi  bilgiye  dönüştürerek  raporlayan  işlemler  dizisine  sahip bilgisayara  dayalı  bilgi  sistemidir.  Üniversitelerde  kurulabilecek  ve  üst yönetimin karar almasını kolaylaştıracak bir yönetim bilişim sistemi kurum içi etkinliği artıracaktır. Yazılım süreçleri yaşam döngüsünün temel adımları vardır. Bunlar  planlama,  analiz,  tasarım,  üretim  ve  bakımdır.  Çalışmada  üniversite örgüt  yapısı  içinde uygulanabilecek ve üniversitelere örnek teşkil edebilecek yönetim bilişim sistemi  kurulması amaçlı  yazılım uygulaması için planlama, analiz  ve  tasarım  süreci  gerçekleştirilmiştir.  Planlama  kısmında  fizibilite çalışmasının  gerçekleşmiştir.  Analiz  aşamasında  var  olan  sistem  örnek  bir üniversite örgüt yapısı incelenerek örgütün temel sorunları ortaya konulmuş ve gereksinimler  açıklanmıştır.  Tasarım  aşamasında  gereksinimleri  karşılayacak  yazılımın temel yapısı oluşturulmuş, yazılımın içerdiği bileşenlerin tanımlanıp açıklanmıştır.   Üniversitelerin   idari-akademik   organizasyon   yapısının karmaşıklığına rağmen gerçekleştirilen çalışma, üniversitelerde yönetim bilişim sistemi  süreçlerinin  incelenmesi  ve  bir  tasarım  modeli  önermesi  adına önemlidir.

Anahtar Kelimeler:Yönetim  Bilişim  Sistemi  (YBS),  Üniversite Organizasyon  Yapısı,  Karar  Destek  Sistemleri  (KDS),  Yazılım  Yaşam Döngüsü