Identification of Moraxella bovoculi in Infectious Camel (Camelus dromedarius) Keratoconjunctivitis Cases and Determination of Antimicrobial Susceptibility


Creative Commons License

Özavcı V., Seferoğlu Y.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.1, pp.112-118, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Infectious keratoconjunctivitis (IKC) is an eye disease that causes economic losses in cattle and sheep. The causative agents of disease are commonly known as Moraxella bovis and M. ovis. In 2007, M. bovoculi was also identified among the species responsible for IKC. The aim of this study was to detect Moraxella spp. in camels with conjunctival hyperemia, ocular pain, photophobia, and lacrimation symptoms. The aim of this study is to detect the presence of antimicrobial susceptibility profiles and to determine the differences in antimicrobial susceptibility profiles. Bilateral (n= 60 samples) conjunctival swab samples were collected from the right and left eyes of 30 camels (Camelus dromedarius) in the Aydin region. Moraxella spp. (6/60; 10%) strains were isolated from swab samples by phenotypic and genotypic methods. Biochemically nitrate reduction and gelatinase positive M. ovis and M. bovoculi (M. bovis negative) showed compatibility. Also, 16S rRNA PCR was performed using 357F and 1492R universal primers, and nucleotide sequencing was performed. The isolates were confirmed to be M. bovoculi (98-99% similarity to M. bovoculi strain 3709 Access. No: GU181221.1) by Sanger sequencing. Resistance to erythromycin (100%), amoxicillin-clavulanic acid, penicillin, ciprofloxacin, and tetracycline (67%) and susceptibility to cefotaxime, gentamicin, and imipenem (100%) were detected in the isolates. M. bovoculi strain has not been previously reported in camel eye infections in our country. Therefore, our study confirms the presence of M. bovoculi in camel eye infections and emphasizes that camels can be isolated from eye infections 

İnfeksiyöz keratokonjonktivit (İKC) sığır ve koyunlarda ekonomik kayıplara neden olan bir göz hastalığıdır. Hastalık etkenleri genel olarak Moraxella bovis ve M. ovis olarak bilinirken 2007'de İKC'den sorumlu türler arasına M. bovoculi ’de tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı konjonktival hiperemi, oküler ağrı, fotofobi ve lakrimasyon semptomları gösteren develerde Moraxella spp. varlığının saptanması ve antimikrobiyal duyarlılık profillerindeki farklılıkları belirlemektir. Aydın yöresinde 30 adet devenin (Camelus dromedarius) sağ ve sol gözlerinden bilateral (n= 60 örnek) konjonktival svap örnekleri toplandı. Sürüntü örneklerinin %10 (6/60)’nundan Moraxella spp. (6/60; %10) izole edildi. Biyokimyasal olarak nitrat redüksiyon pozitif olanlar M. ovis ve M. bovoculi (M. bovis negatif) ile uyumluluk gösterdi. Ayrıca, 357F ve 1492R evrensel primerleri kullanarak 16S rRNA PCR gerçekleştirildi ve nükleotit sekansı yapıldı. Sanger sekanslama ile izolatların Moraxella bovoculi (Moraxella bovoculi suşu 3709'a %98-99 benzerlik Access. No: GU181221.1) olduğu doğrulandı. İzolatlarda eritromisin (%100), amoksisilin-klavulanik asit, penisilin, siprofloksasin ve tetrasiklin (%67) gibi yaygın antibiyotiklere direnç, sefotaksim, gentamisin ve imipeneme (%100) duyarlılık tespit edildi. M. bovoculi suşu develerin göz enfeksiyonlarında ülkemizde daha önce rapor edilmemiştir. Bu nedenle çalışmamız develerin göz enfeksiyonlarında M. bovoculi'nin varlığını doğrulamaktadır ve develerin göz enfeksiyonlarından izole edilebileceğine vurgu yapmaktadır.