Hemşirelik Öğrencilerinde Endotrakeal Aspirasyon Bilgi ve Becerisi Geliştirmede Mulaj Yöntemi Kullanımının Bilgi, Beceri, Kaygı, Memnuniyet ve Kendine Güven Düzeyine Etkisi


Özden D., Yılmaz İ., Sönmez S.

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Son sınıf hemşirelik öğrencilerinde aspirasyon işlem becerisini geliştirmede düşük gerçeklikli simülasyonda mulaj kullanımının bilgi, beceri, kaygı, memnuniyet ve özgüven düzeyine etkisini incelemektir. Yöntem: Ön test-son test, randomize kontrollü desende planlanan çalışmanın evrenini 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim öğretim yılında öğrenim gören Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi intörn öğrencileri(N=519), örneklemini 77 öğrenci katılmıştır. Veriler, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Aspirasyon İşlemi Uygulaması Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu”, “Aspirasyon Bilgi Düzeyi Soru Formu”, “Spielberger Durumluk Kaygı Envanteri”, “Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği” ile toplanmıştır. Bilgi formu 20 sorudan oluşturulmuş, 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Beceri formu 20 maddelik çeklist şeklinde oluşturulmuş, “tam yaptı, eksik/hatalı yaptı, hiç yapmadı” olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilere bilgi düzeyi testi ve durumluk kaygı envanteri uygulandıktan sonra aspirasyon konusunda 2 saatlik teorik ve 4 saatlik beceri eğitimi verilmiştir. Deney grubunda mulaj uygulanan ve şeffaf, akciğer yapısı olan bir parça görev öğreticisi, kontrol grubuna standart manken kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma değerleri ile bağımlı ve bağımsız gruplarda ikili karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22.18±1.17 olup %55.8’i kadındır. Aspirasyon bilgi düzeyi puan ortalaması ön test deney grubu(n=37) 10.54±3.81, kontrol grubu(n=40) 10.85±2.96; son test deney grubu 11.48±3.47, kontrol grubu 10.35±3.98 olarak belirlenmiştir (gruplar arasında ve grup içinde p>0.05). Öğrencilerin beceri düzeyleri deney grubunda 36.37±2.69, kontrol grubunda 29.17±4.78 olarak belirlenmiştir (U=139.000, p<0.001). Öğrencilerin laboratuvar çalışması öncesi kaygı düzeyleri deney grubunda 59.83±8.96, kontrol grubunda 59.72±7.99(t=0.058, p=0.954); beceri değerlendirme öncesi deney grubunda 63.51±9.32, kontrol grubunda 58.77±9.39(t=2.220, p=0.029) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenme memnuniyeti deney grubunda 4.69±0.46, kontrol grubunda 4.37±0.74(U=515.000; p=0.015); özgüven düzeyi deney grubunda 4.60±0.46, kontrol grubunda 4.23±0.69(U=462.500; p=0.004) olarak bulunmuştur. Sonuçlar: Standart manken ve mulaj uygulanan maket ile aspirasyon eğitimi alan öğrenciler arasında eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin beceri düzeyleri mulaj ile çalışan grupta daha yüksektir. Öğrencilerin kaygı düzeyleri laboratuvar öncesinde benzer bulunmuş olup beceri değerlendirme öncesinde deney grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenme memnuniyeti ve özgüveni deney grubunda daha yüksektir. Öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin pekiştirilmesinde standart yöntemlere ek olarak mulaj gibi gerçekliği arttıracak yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Endotrakeal Aspirasyon, Mulaj