OLAĞANDIŞI BİR EKTOPİK PARATİROİD ADENOM YERLEŞİMİ: PRİFORM SİNÜS


Öncül E. C., Güngör Semiz G., Derebek E., Doğan E.

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş:

Primer hiperparatiroidizm (pHPT), paratiroid bezlerinin aşırı aktivasyonu sonucu paratiroid hormonu (PTH) artışı ve hiperkalsemi ile seyreden bir hastalıktır. pHPT %85 tek ya da çoklu paratiroid adenomlarına bağlıyken, %15’i paratiroid hiperplazilerine, %1’den azı da paratiroid karsinomlarına bağlıdır. Paratiroid dokularının embriyolojik gelişimi nedeniyle, çeşitli lokalizasyonlarda ektopik olarak paratiroid adenomları görülebilmektedir. Bu çalışmada, sağ priform sinüs yerleşimli ektopik paratiroid adenomlu bir olgu sunarak literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.

 

Olgunun Özellikleri:

53 yaş kadın hasta, 2 yıldır çok su içme, sağ ayak bileğinde kemik ağrısı, el parmaklarında kasılma ve halsizlik yakınması ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde patolojik kemik kırığı, böbrek taşı öyküsü, ailede hiperparatiroidizm öyküsü, gastrointestinal sistem problemleri tanımlanmıyordu. Fleksıbl endoskopide sağ priform sinus medial duvarında kabarık lezyon görülen hastanın diğer KBB ve sistem muayeneleri olağandı.

Yapılan tetkiklerde serum total kalsiyum düzeyi 11.36 mg/dL (normal: 8.8-10.6 mg/dL), serum albumin düzeyi 4.23 g/dL (normal: 3.5-5.2 g/dL), serum fosfor düzeyi 2.37 mg/dL (normal: 2.7-4.5 mg/dL) olarak saptandı. Ayırıcı tanıya gidilmek üzere ölçülen serum parathormon düzeyi 516.9 pg/mL (14-72 pg/dL) olarak saptandı. Boyun ultrasonografisinde ektopik ve ötopik lokalizasyonlarda paratiroid adenom ile uyumlu lezyon saptanmadı. 4D BT görüntülemesinde sağ piriform sinus düzeyinde, yaklaşık 10x10x14 mm boyutlarında paratiroid adenomu ile uyumlu lezyon mevcuttu. 99mTc sintigrafik görüntülemede tiroid sağ lop superiorunda , ektopik paratiroid adenoma ile uyumlu retansiyon gösteren fokal uptake mevcuttu.

 

Tedavi ve Prognoz:

Hastaya genel anestezi altında direkt laringoskopi uygulandı. Operasyonda sağ priform sinus medial duvarında yerleşen, yaklaşık 2cmlik, kapsüle görünümde, ektopik paratiroid adenom ile uyumlu kitle görüldü. Mikromakas ve larengeal koter yardımı ile kitle çıkarıldı.

Operasyon sırasında yapılan hızlı PTH testi sonucunda, eksizyon öncesi 406.5 pg/ml olan PTH değerinin, eksizyondan yaklaşık 15 dakika sonrasında 31.30 pg/ml’ye düştüğü görüldü. Postoperatif dönemde PTH ve Ca değerleri normal sınırlarda bulundu. Operasyon materyalinin patoloji sonucu paratiroid adenoma ile uyumlu olarak sonuçlandı. Rutin takip programına alınan hasta taburcu edildi.

 

Yorum:

Primer hiperparatiroidizm insidansları değişmekle birlikte, nadir görülen bir hastalık değildir. Primer hiperparatiroidizmin en sık nedeni olan paratiroid adenomları ektopik yerleşimlerde bulunabilirler. Ektopik paratiroid adenomlarının nadir görülen bazı lokalizasyonları klinisyenleri ve cerrahları, adenomun tespit edilmesinde zorlamaktadır. Bu sebeple embriyolojinin iyi anlaşılması, operasyon öncesi görüntüleme yöntemlerinin tamamlayıcı bir şekilde kullanılması önemlidir. Adenomların tespiti, lokalizasyonlarının doğru belirlenmesi tekrarlayan cerrahileri önleyip, cerrahi başarıyı arttırması açısından önemlidir.

 

 

Anahtar kelimeler:

Parathyroid adenoma, larynx, ariepiglottic muscle, surgical procedure, endocrine